Allmänna villkor - Kund

Innehåll

1. TILLÄMPLIGHET
2. DEFINITIONER
3. AVTAL OM UPPDRAG
4. BEKRÄFTELSE AV UPPDRAG
5. ARBETSMILJÖ
6. REKLAMATION
7. ANSVAR
8. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
9. PERSONUPPGIFTER
10. SEKRETESS
11. AVTALSTID
12. BEFRIELSEGRUNDER
13. ÖVERLÅTELSEFÖRBUD
14. MEDDELANDEN
15. TVISTER
16. ÖVRIGT

1. Tillämplighet

1.1   Dessa bestämmelser reglerar avtals­förhållandet mellan Cool Company Skandi­navien AB (härefter kallad ”CC”) och kunden (härefter kallad ”Kund”).

1.2   Allmänna Villkor omfattar ett affärs­mässigt och rättsligt förhållande mellan CC och Kund. CC anställer Egen­anställda som, å CC:s vägnar, utför arbete för Kund. Vid sidan av dessa Allmänna Villkor gäller Uppdragsavtal samt i vissa fall Samarbetsavtal.

2. Definitioner

Egenanställd, är en privatperson som väljer att visstidsanställa sig hos CC. CC är arbetsgivare och anställnings­avtal före­ligger mellan CC och den Egenanställde.

Kund, ett företag, eller en privatperson, som vill beställa ett arbete av CC. Arbetet utförs genom ett så kallat uppdrag av en Egenanställd.

Samarbetsavtal, Ramavtal som kan slutas mellan Kund och CC för ett samarbete.

Uppdragsavtal, tecknas mellan Kund och CC för precision av den arbetsprestation, det vill säga det Uppdrag som ska utföras.

Uppdrag, en arbetsprestation som den Egenanställde ska utföra för en kund. Den Egenanställde prissätter Upp­drag.

Resultat, allt material och det resultat som den Egenanställde på något sätt utfört, tillverkat eller presterat under Uppdrag.

Administrativa Uppgifter, avser arbets­upp­gifter CC utför enligt ne­dan.

–  Fakturering av fakturor

–  Löneadministration

–  Administration och inbetalning av arbets­givaravgifter och källskatter till skatte­verket

–  Kontrolluppgifter

–  Utfärdande av arbetsgivarintyg

–  CC tillhandahåller tillämpliga försäkringar

3. Avtal om uppdrag

3.1   CC är juridisk kontraktspart och uppdrags­tagare i relation till Kund.

3.2   CC förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall kunna avböja anställning av Egenanställd utan att behöva ange särskilt skäl. Särskilt motsäger sig CC att ta Uppdrag om det föreligger omständigheter som gör att CC inte kan se att den Egenanställdes arbetsmiljö skulle vara tillräckligt god. CC åtar sig aldrig Uppdrag som inte ryms i omfattningen av sina försäkringar. CC kan på begäran av potentiell Kund lämna uppgift om och bekräfta huruvida god­kännande finns.

3.3   Kund ska kunna ange erforderlig inform­ation om de arbetsuppgifter som ska utföras, arbetets längd, arbetstider, tillämp­ligt kollektivavtal, andra lokala avtal som tillämpas eller andra omständigheter som är av vikt för arbetet som ska utföras.

3.4   Kund som bekräftat Uppdrag och uppdragsbeskrivning gentemot CC innan Uppdrag påbörjats är i samtliga fall skyldig att ersätta CC för hela uppdragstiden med i förväg överenskommet pris. Datum för Uppdrag ska tydligt framgå av Uppdragsbeskrivningen liksom vilket resultat som förväntas av Uppdraget. Kund är inte skyldig att ersätta CC för hela uppdragstiden, specificerad i Uppdragsbeskrivningen, om Uppdrag avslutats i förväg med anledning av den Egenanställdes misskötsel. Att misskötsel föreligger ska i dessa fall kunna bevisas av Kund och ska innebära att den Egenanställde brutit mot någon reglerad bestämmelse i Allmänna Villkor eller Visstidsanställningsavtal med CC.

3.5   Kund är i samtliga fall skyldig att informera den Egenanställde genom att tillhandahålla en arbetsbeskrivning.

3.6   Ersättning ska beräknas till minst 120 kr brutto per timme och Kund förbinder sig därmed att inte prissätta Uppdrag lägre än 120 kr brutto per timme.

3.7   Om den Egenanställdes eller CC:s kostnad ökar avseende Uppdrag på grund av ändringar i lag, unionsrätt, ränta eller tillämpliga avgifter har den Egenanställde och CC rätt att retroaktivt justera pris för Uppdrag på så vis att det reflekterar ökningen av den kostnaden både avseende Uppdrag och Administrativa Uppgifter.

4. Bekräftelse av uppdrag

4.1   Kund ska godkänna Allmänna Villkor, vilket denne gör genom CC:s hemsida, alternativt att All­männa Villkor utgör bilaga till Samarbets­avtal, vilket Kund signerar. Innan Uppdrag påbörjas ska Uppdrags­avtal ingås med CC som specificerar varje Uppdrag. I Uppdrags­avtalet beskrivs Uppdrag genom en Uppdrags­beskrivning inbegripet Uppdra­gets art, omfattning, överenskomna krav och Uppdragets längd.

4.2   Om CC behö­ver behandla personuppgifter hänförliga till Kund ska Kund lämna samtycke till behandling i enlighet med EUROPA­PARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING  2016/679 av den 27 april 2016, General Data Protection Regulation (nedan ”GDPR”).

5. Arbetsmiljö

5.1   Det åligger Kund att ansvara för arbets­ledning av den Egenanställde samt för kontroll och uppföljning av den Egen­anställdes arbete. Kund ska lämna nödvän­diga instruktioner och information som behövs för korrekt utförande av Uppdrag. Det är Kund som ska tillhanda­hålla personlig skyddsutrustning för arbetsplatsen  och nödvändig utrustning som behövs för den Egen­anställdes arbetsuppgifter.

Den Egenanställde ska få god kännedom om möjliga risker med ett Uppdrag för att kunna utföra Uppdrag utan risk för att skada ska upp­komma. CC informerar den Egen­anställde innan Uppdrag påbörjas om risker genom en arbets­miljöinstruktion för den bransch som den Egen­anställde är sysselsatt inom. Kund ska dock alltid vidta de skyddsåtgärder som be­hövs för att den Egenanställde inte ska utsättas för ohälsa eller olycksfall.

5.2   Kund, som inte är en privatperson, ska svara för den Egenanställde så som för egen personal. Kund, som inte är en privatperson, får inte heller agera på så vis att den Egenanställde blir utsatt för diskriminering och den Egenanställde ska behandlas rättvist och jämlikt i relation till övrig personal. Vidare ska den Egenanställde informeras om lagar och förordningar jämte egna interna instrukt­ioner och rutiner som är hänför­liga till verksamheten hos sådan Kund.

5.3   Kund ska alltid förhöra sig om att den Egen­anställde har rätt utbildning för utförande av ett Uppdrag.

5.4   Den Egen­anställde får inte utföra Uppdrag som kräver tillträde till områden där det finns påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall utan att först ha mottagit tillräckliga instrukt­ioner från Kund.

5.5   Om det kan anses att Kund råder över ett arbetsställe ska Kund se till att det på arbets­stället finns sådana fasta anord­ningar att den Egenanställde som arbetar där inte utsätts för risk för ohälsa eller olycksfall. Kund ska även se till att andra anordningar som finns på arbetsstället kan användas utan sådan risk. Kund ska rapportera eventuella olyckor och tillbud till CC, rapporteringen ska inkludera samtliga olyckor och tillbud på arbetsplatsen. 

5.6   Arbetstid ska förläggas i enlighet med arbets­tidslagen (1982:673) och före­skrifter som meddelats med stöd i lagen. Maximal arbetstid som föreskrivs i lagen får ej över­skridas och Kund får inte utöva några som helst påtryck­ningar mot den Egenanställde avseende arbete utöver vad lag tillåter.

5.7   Lokaler, maskiner, redskap, skydds­utrustning och fordon ska antingen erhållas av Kund eller lånas in. Oaktat hur de anskaffas så åligger det Kund att kontrol­lera att dessa är förenliga med vad som skrivs i detta avsnitt och CC avsäger sig allt ansvar för detta. Uppdrag som innebär install­ation av en teknisk anordning får ej utföras om inte nödvändiga skydds­anordningar sätts upp innan och att i övrigt erforderliga skyddsåtgärder vidtagits. Fordon ska vara godkänt för att användas i trafik och får ej framföras på ett vis som kan anses osäkert. För Uppdrag som kan kräva någon form av skyddsutrustning ska lämp­lig skyddsutrustning användas. Vid använd­ning av skydds­utrustning så ska samtlig av denna utrustning vara godkänd för ändamålet, underhållen, hel och använ­das på korrekt sätt. För arbete som kräver skyddsutrustning måste den erhållits innan Uppdrag påbörjas. Lokaler, maskiner, redskap och andra tek­niska anordningar som ska nyttjas av arbets­tagaren ska underhållas väl.

5.8   Kund får inte i något fall utöva repressalier eller på annat vis be­handla den Egenanställde sämre med anled­ning av underrättelser till CC avseende arbets­miljö eller andra förhållanden på arbets­platsen.

5.9   CC planerar, leder och kontrollerar sin verksamhet så långt det är möjligt i varje enskilt fall för att arbetsmiljön ska uppfylla före­skrivna krav på en god arbets­miljö.

5.10 CC ut­reder antingen själv eller eventuellt med hjälp av Kund arbets­skador, riskerna i verk­samheten och vidtar de åtgärder som man kan se föran­leds av detta.

5.11 CC för doku­mentation över arbetsmiljön och arbetet med denna och försöker utifrån analyser in­föra lämpliga åtgärder för att kunna åstad­komma säker arbetsmiljö för den Egen­anställde.

5.12 CC har ett ansvar för arbets­anpassnings- och rehabiliterings­verksamhet för den Egen­anställde under Uppdraget.

5.13 CC har skyddsombud och en skydds­kommitté som den Egen­anställde kan vända sig till med under­rättelse om under­målig arbetsmiljö.

6. Reklamation

6.1   Fel eller brist hänförlig till CC:s ansvar för Uppdrag ska av Kund omgående skriftligen reklameras till CC. Fel eller brist som upp­täcks av Kund efter det att Uppdrag slut­förts eller upphört ska skriftligen rekla­meras senast inom sju (7) kalenderdagar efter det att Uppdrag har avslutats. För det fall Konsumenttjänstlag 1985:716 (nedan ”KtjL”) alternativt Konsumentköplag 1990:932 (nedan ”KkL”) är tillämpliga så sker reklamation i enlighet med tillämpliga delar i respektive lag och nedanstående under avsnitt reklamation gäller således ej i de delar de avviker från tillämplig lag.

6.2   Reklamat­ion ska inne­hålla tydlig uppgift om felets eller bristens art och omfattning. Kunds rätt till skadestånd eller prisavdrag är förverkad om Kund inte reklamerar inom föreskriven tid och på föreskrivet sätt.

6.3   CC ska efter reklamation eller anmärk­ning be­redas tillfälle att inom skälig tid avhjälpa fel eller brist, innan Kund framställer anspråk på skade­stånd eller prisavdrag. Vad som är skälig tid bedöms med hänsyn till art och omfattning av fel eller brist.

6.4   Krav på skadestånd eller prisavdrag gentemot CC ska, för att kunna medföra rätt till ersättning, alltid föregås av rekla­mation och ska utan oskäligt dröjsmål av Kund framställas skrift­ligen dock senast inom tre (3) månader från det att Uppdrag, vartill kravet hör, avslutats.

6.5   Anmärkningar avse­ende den Egenanställdes arbete ska framställas direkt till den Egenanställde och således ej till CC.

7. Ansvar

7.1   Kund, som inte är en privatperson, är själv ansvarig för fel och skada som den Egenanställde kan orsaka Kund el­ler tredje man inom ramen för det Uppdrag den Egenanställde utför hos Kund. CC ska hållas skadefri för all skada hos Kund eller tredje man som uppstår på grund av det ar­bete som den Egenanställde utför hos Kund. Kund bör teckna och upprätthålla för sin verksamhet adekvat försäkring, inklu­sive försäkring hänförlig till den Egen­anställde och dennes arbete för Kund. Den Egenanställde ska i detta avseende anses jämställd med Kundens egna arbets­tagare. Är KtjL eller KkL tillämplig så gäller tillämpliga delar av respektive lag före vad som regleras under avsnitt 7 och vad som regleras under avsnitt 7 gäller således ej i de delar de avviker från tillämplig lag. Ansvar för personskada regleras enligt svensk lag.

7.2   CC erlägger lön, sociala avgifter, olycks­falls­försäkring (TFO) och gruppliv­försäk­ring (TGL). CC ansvarar inte i något fall för indirekt skada såsom t.ex. utebliven vinst, förlust eller annan följdskada, inklu­sive Kunds eventuella ersättnings­skyldighet gentemot tredje man eller förlust av in­formation.

7.3   CC ansvarar inte för skada:

a) på Kunds motordrivna fordon eller för följdskador till sådana skador;

b) på gods som transporteras med Kunds egna eller inhyrda motordrivna fordon;

c) som omfattas av Trafikskadelagen eller motsvarande svensk eller utländsk lagstift­ning;

d) som inträffar till följd av trafik med motor­fordon när det används inom inhäg­nat tävlingsområde;

e) genom luftfartyg och inte heller det an­svar som kan åläggas den försäkrade i sin egenskap av flygansvarig;

f) till följd av kollision orsakad genom far­tyg eller av deras bogserade föremål; eller

g) hänförlig till patientskada enligt lag.

7.4   Skulle skadeståndsansvar uppstå för CC är CC:s ansvar begränsat till ett sammanlagt belopp om 0,5 prisbas­belopp, dock högst till priset för Uppdraget. Vid Uppdrag på löpande räkning utgörs priset för Uppdrag av priset för de senaste tolv (12) månaderna för Uppdraget. Med prisbas­belopp menas prisbasbelopp enligt socialförsäkrings­balken (2010:110) gällande vid tiden för skadans uppkomst.

7.5   Om avtal inte slutits mellan den Egenanställde och CC samt mellan CC och Kund kan CC inte under några omständigheter anses ansvarig.

7.6   För det fall Kund enligt lag kan åläggas ansvar ska Kund svara för det arbete den Egenanställde utför hos Kund. I det fall Kund ej kan anses an­svarig så täcks skada åsamkad av den Egen­anställde av CC:s ansvarsförsäkring. CC:s ansvar begränsas till tillämpligt försäk­rings­brev för respektive Egen­anställnings­kategori avseende verksamhets­område.

8. Immateriella rättig­heter

8.1   CC tillser, så långt lag tillåter, att äganderätt till allt Resultat tillkommer CC. CC överlåter allt Resultat skapat av Egenanställd under Uppdrag till Kund. All upphovs­rätt exklusive ideell rätt liksom annan immateriell rätt till Resultat ska således efter Uppdrag utgöra Kunds egendom. Kund ska ersätta CC vad CC kan vara skyldig att betala till den Egen­anställde för överlåtelse av den immateri­ella rättigheten enligt lag eller kollektiv­avtal.

8.2   För uppfinning gäller att Kund får in­träda som rättsinnehavare avseende uppfin­ningen enbart enligt gällande lag eller be­rört kollektivavtal.

8.3   Om den Egenanställde använder medtagen programvara eller annat verktyg vid utförande av Uppdrag, så övergår inte rätten till sådana verktyg till Kund.

8.4   Kund eller den Egenanställde, är ansvarig för att tillse att Resultat inte utsätts för immaterial­rättsliga intrång samt att tillse att andras system inte olovligen brukas under Uppdrag.

9. Personuppgifter

9.1   Kund får endast behandla personuppgifter i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning avseende personuppgiftsbehandling. Kund är person­uppgiftsansvarig för dessa uppgifter.

9.2   Kund får aldrig påbörja Uppdrag med Egen­anställd innan den Egenanställde godkänt CC:s Allmänna Villkor för Egenanställd, Anställningsvillkor samt fått tillgång till CC:s integritetspolicy.

9.3   Om Kund behandlar personuppgifter för CC ska Kund signera personuppgifts­biträdesavtal med CC innan Uppdrag påbörjas.

9.4   Om den Egenanställde vid arbete hos Kund behand­lar person­uppgifter är CC inte personupp­giftsansvarig eller personuppgifts­biträde för sådan behandling.

 

10. Sekretess

10.1 CC och Kund förbinder sig att hålla innehåll och andra uppgifter hänförliga till Uppdrag konfidentiellt.

10.2 Part har inte någon skyldighet att iaktta sekretess avseende sådan information som:

a) vid tidpunkten för Uppdrags bekräf­telse är allmänt tillgänglig;

b) är känd för part före det att den andre parten avslöjat den; eller

c) part är skyldig att avslöja enligt lag eller annan författning.

10.3  Vad som angivits i punkt 10.1-10.2 ska överleva avtalets upphörande.

10.4 Den Egenanställde är bunden av den sekretess som följer av Allmänna Villkor för Egenanställd.

11. Avtalstid

11.1 Avtalet gäller tills vidare såvida inte annat avtalats. Uppdrag gäller alltid under den tid som angetts i Samarbets­avtalet, alternativt uppdragsbeskrivning om inget Samarbetsavtal träffats.

11.2 Part äger alltid rätt att säga upp Uppdrags­avtal/Samarbetsavtal till omedelbart upp­hörande genom skriftligt meddelande till den andre parten om:

a) den andra parten i något väsentligt hän­seende bryter mot avtalet och inte har vid­tagit rättelse inom fjorton (14) dagar efter skriftlig anmodan; eller

b) den andra parten försätts i konkurs, inle­der ackordsförhandlingar, träder i likvidat­ion eller på annat vis kan antas ha kommit på obestånd eller om den andre parten be­läggs med närings­förbud och part inte ome­delbart efter begäran ställer betryggande säkerhet för sitt åtagande; eller

c) om part utan medgivande från den andre parten överlåter avtalet på annan.

12. Befrielsegrunder

12.1 Part får inställa eller skjuta upp Uppdrag på grund av händelse som inträffar och som part inte rimligen kunnat förutse och som hindrar eller orimligt fördyrar genom­förandet av Uppdrag. Part är inte ansvarig för skada eller försening som beror på sådan händelse eller svenskt eller utländskt lagbud eller myndighetsbeslut, vålds­handlingar eller risk för våldshand­lingar, naturhändelser, plötsligt skade­görande händelser, epidemier, arbets­konflikter eller annan ej förutsebar omstän­dighet. Förbe­hållet i fråga om arbetskonflikt gäller även om parten själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

12.2 Part ska snarast efter det att händelse enligt 12.1 bedöms föreligga underrätta motparten. Är Uppdrag ännu efter tre (3) månader uppskjutet ska Uppdrag upphöra om inte parterna enas om annat. Om Upp­draget upphör äger CC rätt till ersättning för dittills utfört arbete samt kostnader.

12.3 CC får alltid säga upp Uppdragsavtal och dessa Allmänna Villkor att gälla omedelbart för det fall en Egenanställd uteblir när denne ska utföra Uppdrag.

13.   Överlåtelseförbud
13.1 Parterna äger inte utan den andra partens godkännande överlåta Allmänna Villkor, och/eller därtill hörande rättigheter och/eller skyl­dig­heter, till tredje man.

14. Meddelanden

14.1 Samtliga meddelanden under dessa All­männa Villkor ska ske genom bud, rekom­menderat brev, eller E-post till par­ternas överenskomna adresser.

14.2 Meddelande ska anses ha kommit motta­garen tillhanda:

a) om avlämnat med bud: vid över­lämnan­det;

b) om avsänt med rekommenderat brev: två dagar efter avlämnande för postbe­fordran; och

c) om avsänt med E-­post: vid avsändandet om mottagande behörigen bekräftats.

15. Tvister

15.1 Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skilje­förfarande för Stockholms Handels­kammares Skilje­doms­institut, förutsatt att Kund inte är en privatperson.  Skiljeförfarandets säte, enligt ovan, ska vara Stockholm och språket för förfarandet ska vara svenska. Svensk lag ska tillämpas på tvisten.

15.2 Såvitt avser ostridig förfallen fordran äger CC dock alltid rätt att framställa krav vid allmän domstol.

16. Övrigt

16.1 Parterna har rätt att på sina hemsidor eller i övriga företagspresentationer ange den andra Partens namn och logga samt ange Parternas samarbete.

16.2 CC förbehåller sig rätten att ändra i ovanstående text och avtal utan att meddela detta i förhand.

Allmänna villkor för Kund: senast upp­date­rad 2018-04-17.