Allmänna villkor – uppdragsgivare

Här hittar du Allmänna villkor för uppdragsgivare. Du kan även läsa villkoren som PDF genom att klicka på knappen här

1                    BAKGRUND OCH TILLÄMPLIGHET

Cool Company Skandinavien AB (“CCAB”/”Bolaget”) är ett egenanställningsföretag och erbjuder företag, myndigheter, organisationer och privatpersoner en flexibel anställningslösning och faktureringstjänst. 

Bolaget anställer Egenanställda som å Bolagets vägnar utför arbete för Uppdragsgivaren i enlighet med Parternas Uppdragsavtal. 

Bestämmelserna som följer nedan utgör en del av det avtalsinnehåll som reglerar det affärsmässiga och rättsliga förhållandet mellan Bolaget och Uppdragsgivaren.

Vid sidan av dessa Allmänna Villkor gäller det av Parterna upprättade Uppdragsavtalet samt övriga tillämpliga avtal som regleras i Parternas uppdragsavtal och eventuella tillämpliga Policys upprättade av CCAB. 

2                    DEFINITIONER

Administrativa Uppgifter, avser arbete som CCAB utför enligt nedan.

2.1.1              Fakturering

2.1.2              Löneadministration

2.1.3              Administration och inbetalning av arbetsgivaravgifter och källskatter till Skatteverket.

2.1.4              Kontrolluppgifter

2.1.5              Utfärdande av arbetsgivarintyg

2.1.6              Tillhandahållande av försäkringar

Egenanställd, arbetstagare som äger en reglerad rätt att initiera Uppdrag med Uppdragsgivaren för Uppdragstagarens räkning. Den Egenanställde initierar Uppdraget och anställs sedan av Uppdragstagaren som ansvarar för Uppdragets utförande i förhållande till Uppdragsgivaren. Med skrivelsen ”initiera uppdrag med uppdragsgivare” ska det förstås att det är den egenanställde som inleder någon form av kontakt med Uppdragsgivaren gällande utförande av Uppdrag. Detta gäller oavsett om Uppdraget är utannonserat eller på annat sätt utlyst till allmänheten eller om Uppdraget erhålls genom ett slutet förfarande.

Parter/Parterna, Uppdragsgivaren och Uppdragstagaren gemensamt. 

Uppdragsgivare, fysisk eller juridisk person som beställer arbete av Uppdragstagaren. Arbetet utförs i enlighet med det av Parterna upprättade Uppdragsavtalet jämte bilagor.

Uppdragstagare, CCAB som ansvarar för att uppdraget utförs i enlighet med det av Parterna upprättade Uppdragsavtalet jämtebilagor.

Uppdragsavtal, Det av Parterna upprättade avtalet som reglerar Parternas uppdragsförhållande. 

Uppdrag, den uppgift som framgår av Parternas Uppdragsavtal jämte bilagor och som ska utföras av Utföraren. 

Utförare, den egenanställde som av Uppdragstagaren är anställd för att utföra det Uppdrag som framgår av Uppdragsavtalet. 

3                    AVTAL OM UPPDRAG

3.1                 CCAB är juridisk avtalspart och är att betrakta som uppdragstagare i förhållande till Uppdragsgivaren. 

3.2                 CCAB förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall kunna avböja anställning av en Egenanställd utan att behöva ange ett särskilt skäl för detta. Särskilt motsäger sig CCAB att ta Uppdrag om det föreligger omständigheter som talar för att CCAB inte kan se att den Egenanställdes arbetsmiljö kan bedömas som tillräckligt god. Detsamma gäller om CCAB anser att det saknas förutsättningar för att göra en sådan bedömning.  CCAB åtar sig vidare aldrig Uppdrag som inte omfattas av Bolagets försäkringar. 

3.3                 CCAB kan på begäran av potentiell Uppdragsgivare lämna uppgift om och bekräfta huruvida godkännande finns. 

3.4                 Uppdragsgivaren ska på begäran avge erforderlig information om de arbetsuppgifter som ska utföras, arbetets längd, arbetstider, tillämpligt kollektivavtal, andra lokala avtal som tillämpas eller andra omständigheter av som är av betydelse för Uppdragets utförande. 

3.5                 Uppdragsgivare som bekräftat Uppdrag och uppdragsbeskrivning gentemot CCAB före Uppdrag påbörjats är i samtliga fall skyldig att ersätta CCAB för hela uppdragstiden med i förväg överenskommet pris. Datum för Uppdrag ska tydligt framgå av Uppdragsbeskrivningen liksom vilket resultat som förväntas av Uppdraget. Uppdragsgivaren är inte skyldig att ersätta CCAB för hela uppdragstiden, specificerad i Uppdragsbeskrivningen, om Uppdrag avslutats i förväg med anledning av den Egenanställdes misskötsel. Att misskötsel föreligger ska i dessa fall kunna bevisas av Uppdragsgivaren och ska innebära att den Egenanställde brutit mot någon reglerad bestämmelse i Allmänna Villkor – Egenanställd eller Visstidsanställningsavtal med CCAB.

3.6                 Uppdragsgivaren är i samtliga fall skyldig att hålla den Egenanställde informerad om innehållet i arbetsbeskrivningen. 

3.7                 Ersättningen ska beräknas till minst gällande miniminivå enligt lagstiftning, minst 130 kr brutto per timme eller den högre ersättning som framgår av för marknaden relevanta överenskommelser och Uppdragsgivaren förbinder sig därmed att inte prissätta Uppdrag lägre än detta belopp. 

4                    BEKRÄFTELSE AV UPPDRAG

4.1                 Uppdragsgivaren godkänner, genom ingåendet av enskilda Uppdragsavtal, dessa allmänna villkor. För det fall Parterna har upprättat ett ramavtal rörande samarbetet och dessa villkor utgör en bilaga till ramavtalet anses Uppdragsgivaren godkänt villkoren för samtliga Uppdragsavtal under ramavtalet. 

4.2                 Före ett Uppdrags påbörjande ska Parterna ingå ett Uppdragsavtal som specificerar Uppdraget. I Uppdragsavtalet beskrivs Uppdraget inbegripet Uppdragets art, omfattning, överenskomna krav och Uppdragets längd. Alternativ regleras detta i en bilaga till Parternas Uppdragsavtal. 

5                    ARBETSMILJÖ

5.1                 Det åligger Uppdragsgivaren att ansvara för arbets-ledning av den Egenanställde samt för kontroll och uppföljning av den Egenanställdes arbete. Uppdragsgivare ska lämna nödvändiga instruktioner och information som behövs för korrekt utförande av Uppdrag. Det är Uppdragsgivaren som ska tillhandahålla personlig skyddsutrustning för arbetsplatsen och nödvändig utrustning som behövs för den Egenanställdes arbetsuppgifter.

5.2                 Den Egenanställde ska få god kännedom om möjliga risker med ett Uppdrag för att kunna utföra Uppdrag utan risk för att skada ska uppkomma. CC informerar den Egenanställde innan Uppdrag påbörjas om risker genom en arbetsmiljöinstruktion för den bransch som den Egen¬anställde är sysselsatt inom. Uppdragsgivaren ska dock alltid vidta de skyddsåtgärder som behövs för att den Egenanställde inte ska utsättas för ohälsa eller olycksfall.

5.3                 Uppdragsgivare, som inte är en privatperson, ska svara för den Egenanställde så som för egen personal. Uppdragsgivare, som inte är en privatperson, får inte heller agera på sådant vis eller vidta åtgärder som medför att den Egenanställde blir utsatt för diskriminering och Uppdragsgivaren ansvarar för att den Egenanställde behandlas rättvist och jämlikt i relation till övrig personal. Vidare ansvarar Uppdragsgivaren för att den egenanställde informeras om lagar och förordningar jämte egna instruktioner och rutiner hänförliga till Uppdragsgivarens verksamhet. 

5.4                 Uppdragsgivaren ska förhöra sig om och försäkra sig om att den Egenanställde har rätt utbildning och kunskap för utförande för ifrågavarande Uppdrag. 

5.5                 Den Egenanställde får inte utföra Uppdrag som kräver tillträde till områden där det finns påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall utan att först ha mottagit tillräckliga och erforderliga instruktioner från Uppdragsgivaren. 

5.6                 Om det kan anses att Uppdragsgivaren råder över ett arbetsställe ska Uppdragsgivaren se till att det på arbetsstället finns sådana fasta anordningar att den Egenanställde som arbetar där inte utsätts för risk för ohälsa eller olycksfall. Uppdragsgivaren ska även se till att andra anordningar som finns på arbetsstället kan användas utan sådan risk. Uppdragsgivaren ska rapportera om eventuella olyckor och tillbud till CCAB, rapportering ska avse och inkludera samtliga olyckor och tillbud på arbetsplatsen och skickas till arbetsmiljo@coolcompany.se

5.7                 Arbetstid ska förläggas i enlighet med arbetstidslagen (1982:673) och föreskrifter som meddelats med stöd i lagen. Maximal arbetstid som föreskrivs i lagen får ej överskridas och Uppdragsgivaren får inte utöva några som helst påtryckningar mot den Egenanställde avseende arbete utöver vad som är tillåtet enligt lag. 

5.8                 Lokaler, maskiner, redskap, skyddsutrustning och fordon ska antingen erhållas av Uppdragsgivaren eller lånas in. Oaktat hur de anskaffas så åligger det Uppdragsgivaren att kontrollera att dessa är förenliga med vad som skrivs i detta avsnitt och CCAB avsäger sig allt ansvar för detta. Uppdrag som innebär installation av en teknisk anordning får ej utföras om inte nödvändiga skydds-anordningar sätts upp innan och att i övrigt erforderliga skyddsåtgärder vidtagits. Fordon ska vara godkänt för att användas i trafik och får ej framföras på ett vis som kan anses osäkert. För Uppdrag som kan kräva någon form av skyddsutrustning ska lämplig skyddsutrustning användas. Vid användning av skyddsutrustning så ska samtlig av denna utrustning vara godkänd för ändamålet, underhållen, hel och användas på korrekt sätt. För arbete som kräver skyddsutrustning måste den erhållits innan Uppdrag påbörjas. Lokaler, maskiner, redskap och andra tekniska anordningar som ska nyttjas av arbetstagaren ska underhållas väl.

5.9                 Uppdragsgivaren får inte i något fall utöva repressalier eller på annat vis behandla den Egenanställde sämre med anledning av underrättelser till CCAB avseende arbetsmiljö eller andra förhållanden på arbetsplatsen. 

5.10               CCAB planerar, leder och kontrollerar sin verksamhet så långt det är möjligt i varje enskilt fall för att arbetsmiljön ska uppfylla föreskrivna krav på god arbetsmiljö. 

5.11               CCAB utreder antingen själv eller med hjälp av Uppdragsgivaren arbetsskador, riskerna i verksamheten och vidtar de åtgärder som man kan se föranleds av detta. 

5.12               CCAB för dokumentation över arbetsmiljön och arbetet med denna och försöker utifrån analyser införa lämpliga åtgärder för att kunna åstadkomma en säker arbetsmiljö för den Egenanställde. 

5.13               CCAB har ett ansvar för arbetsanpassning- och rehabiliteringsverksamhet för den Egenanställde under Uppdraget. 

5.14               CCAB har skyddsombud och en skyddskommitté som den egenanställde kan vända sig till med underrättelse om undermålig arbetsmiljö. 

6                    REKLAMATION

6.1                 Fel eller brist hänförlig till CCAB:s ansvar för Uppdrag ska av Uppdragsgivaren omgående skriftligen reklameras till CCAB till info@coolcompany.se. Fel eller brist som upptäcks av Uppdragsgivaren efter det att Uppdrag slutförts eller upphört ska skriftligen reklameras senast inom sju (7) kalenderdagar efter det att Uppdrag har avslutats. För det fall Konsumenttjänstlag 1985:716 (nedan ”KtjL”) alternativt Konsumentköplag 1990:932 (nedan ”KkL”) är tillämpliga så sker reklamation i enlighet med tillämpliga delar i respektive lag och nedanstående ifrågavarande avsnitt gäller således ej i de delar de avviker från tillämplig lag.

6.2                 Reklamation ska innehålla tydlig uppgift om felets eller bristens art och omfattning. Uppdragsgivarens rätt till skadestånd eller prisavdrag är förverkad om Uppdragsgivaren inte reklamerar inom föreskriven tid och på föreskrivet sätt. 

6.3                 CCAB ska efter reklamation eller anmärkning beredas tillfälle att inom skälig tid avhjälpa fel eller brist, innan Uppdragsgivaren framställer anspråk rörande skadestånd eller prisavdrag. Vad som utgör skälig tid ska bedömas med hänsyn till art och omfattning av fel eller brist.

6.4                 Krav på skadestånd eller prisavdrag gentemot CCAB ska, för att kunna medföra rätt till ersättning, alltid föregås av reklamation och ska utan oskäligt dröjsmål av Uppdragsgivaren framställas skriftligen, dock senast inom tre (3) månader från det att uppdrag, vartill kravet hör, avslutats. 

6.5                 Anmärkningar avseende den Egenanställdes   arbete ska framställas direkt till den Egenanställde och ej till CCAB.


7                    ANSVAR

7.1                 Uppdragsgivare, som inte är en privatperson, är själv ansvarig för fel och skada som den Egenanställde kan orsaka Uppdragsgivaren eller tredje man inom ramen för det Uppdrag som den Egenanställde utför för Uppdragsgivaren.

7.2                 CCAB ska hållas skadefri för all skada hos Uppdragsgivaren eller tredjeman som uppstår på grund av det arbete som den Egenanställde utför för Uppdragsgivaren. Den Egenanställde ska i detta avseende anses jämställd Uppdragsgivarens egna arbetstagare. 

7.3                 Är KtjL eller KkL tillämplig så gäller tillämpliga delar av respektive lag före vad som regleras under avsnitt 7 och vad som regleras under ifrågavarande avsnitt gäller således ej i de delar de avviker från tillämplig lag. 

7.4                 Ansvar för personskada regleras enligt svensk lag. 

7.5                 CCAB erlägger lön, sociala avgifter, tecknar försäkringar i enlighet med gällande kollektivavtal, om sådant är tillämpligt. För det fall kollektivavtal inte är tillämpligt tecknar CCAB olycksfallsförsäkring (TFO) och grupplivförsäkring (TGL). CCAB ansvarar inte i något fall för indirekt skada så som till exempel utebliven vinst, förlust eller annan följdskada, inklusive Uppdragsgivarens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man eller förlust av information. 

7.6                 CCAB ansvar inte för skada enligt nedan:

7.6.1              Skada på Uppdragsgivarens motordrivna fordon eller följdskador till sådana skador;

7.6.2              Skada på gods som transporteras med Uppdragsgivarens egna eller inhyrda motordrivna fordon;

7.6.3              Skador som omfattas av Trafikskadelag (1975:1410) eller motsvarande svenskt eller utländsk lagstiftning;

7.6.4              Skador som inträffar till följd av trafik med motordrivna fordon när de används inom inhägnat tävlingsområde;

7.6.5              Skador genom luftfartyg och inte heller det ansvar som kan åläggas den försäkrade i sin egenskap av flygansvarig;

7.6.6              Skador till följd av kollision orsakad genom fartyg eller av deras bogserade föremål; eller

7.6.7              Skador hänförliga till patientskada enligt lag. 

7.7                 Skulle skadeståndsansvar uppstå för CCAB är CCAB:s ansvar begränsat till ett sammanlagt belopp om 0,5 prisbasbelopp, dock högst till priset för Uppdraget. Vid uppdrag på löpande räkning utgörs priset för Uppdraget av priset för de senaste tolv (12) månaderna för Uppdraget. Med prisbasbelopp menas prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) gällande vid tiden för skadans uppkomst. 

7.8                 Om avtal inte slutits mellan den Egenanställde och CCAB samt mellan CCAB och Uppdragsgivare kan CCAB inte under några omständigheter hållas ansvarig. 

7.9                 För det fall Uppdragsgivare enligt lag kan åläggas ansvar ska Uppdragsgivaren svara för det arbete den Egenanställde utför för Uppdragsgivaren. I det fall Uppdragsgivaren ej kan anses ansvarig så täcks skada åsamkad av den Egenanställde av CCAB:s ansvarsförsäkring. CCAB:s ansvar begränsas till tillämpligt försäkringsbrev för respektive Egenanställningskategori avseende verksamhetsområde.

8                    IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 

8.1                 CCAB tillser, så långt lag tillåter, att äganderätt till allt utförande av Uppdrag skapat av Egenanställd tillfaller CCAB. CCAB överlåter rättigheterna till dessa till Uppdragsgivare. All upphovsrätt exklusive ideell rätt, liksom annan immateriell rätt till utförande av Uppdrag ska således efter Uppdrag utgöra Uppdragsgivarens egendom. Uppdragsgivaren ska ersätta CCAB vad CCAB kan vara skyldig att betala till den Egenanställde för överlåtelse av den immateriella rättigheten enligt lag. 

8.2                 För uppfinning gäller att Uppdragsgivaren får inträda som rättsinnehavare enbart enligt lag. 

8.3                 Om den Egenanställde använder medtagen programvara eller annat verktyg vid utförande av Uppdrag, så övergår inte rätten till sådana verktyg till Uppdragsgivaren. 

8.4                 Uppdragsgivaren eller den Egenanställde, är ansvarig för att tillse att sådana rättigheter inte utsätts för immaterialrättsliga intrång samt att tillse att andras system inte olovligen brukas under Uppdrag.

9                    PERSONUPPGIFTER

9.1                 Uppdragsgivaren får endast behandla personuppgifter i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning avseende personuppgiftsbehandling. Uppdragsgivare är personuppgiftsansvarig för dessa uppgifter

9.2                 Uppdragsgivaren får aldrig påbörja Uppdrag med Egenanställd innan den Egenanställde godkänt CCAB:s Allmänna Villkor för Egenanställd, Anställningsvillkor samt fått tillgång till CCAB:s integritetspolicy.

9.3                 Om Uppdragsgivare behandlar personuppgifter för CCAB ska Uppdragsgivaresignera personuppgiftsbiträdesavtal med CCAB innan Uppdrag påbörjas.

9.4                 Om den Egenanställde vid arbete hos Uppdragsgivare behandlar personuppgifter är CCAB inte personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde för sådan behandling.

10                  SEKRETESS

10.1               CCAB och Uppdragsgivare förbinder sig att hålla innehåll och andra uppgifter hänförliga till Uppdrag konfidentiellt.

10.2               Part har inte någon skyldighet att iaktta sekretess avseende sådan information som följer av nedan:

10.2.1           Information som vid tidpunkten för Uppdrags bekräftelse är allmänt tillgänglig;

10.2.2           Information som är känd för part före det att den andre parten avslöjat den; eller

10.2.3           Information som part är skyldig att avslöja enligt lag eller annan författning. 

10.3               Den Egenanställde är bunden av den sekretess som följer av Allmänna Villkor för Egenanställd. 

11                  AVTALSTID

11.1               Avtalet gäller tills vidare såvida inte annat avtalats. Uppdrag gäller alltid under den tid som angetts i Uppdragsavtalet, alternativt uppdragsbeskrivning om inget Uppdragsavtal träffats.

11.2               Part äger alltid rätt att säga upp Uppdragsavtalet till omedelbart upphörande genom skriftligt meddelande till den andre parten om:

11.2.1           Den andra parten i något väsentligt hänseende bryter mot avtalet och inte har vidtagit rättelse inom fjorton (14) dagar efter skriftlig anmodan; eller

11.2.2           Den andra parten försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, träder i likvidation eller på annat sätt kan antas ha kommit på obestånd; eller

11.2.3           Den andre parten beläggs med näringsförbud och part inte omedelbart efter begäran ställer betryggande säkerhet för sitt åtagande; eller

11.2.4           Part utan medgivande från den andre parten överlåter avtalet på annan. 

12                  BEFRIELSEGRUNDER

12.1               Part får inställa eller skjuta upp Uppdrag på grund av händelse som inträffar och som part inte rimligen kunnat förutse och som hindrar eller orimligt fördyrar genomförandet av Uppdrag. Part är inte ansvarig för skada eller försening som beror på sådan händelse eller svenskt eller utländskt lagbud eller myndighetsbeslut, våldshandlingar eller risk för våldshandlingar, naturhändelser, plötsligt skadegörande händelser, epidemier, arbetskonflikter eller annan ej förutsebar omstän-dighet. Förbehållet i fråga om arbetskonflikt gäller även om parten själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

12.2               Part ska snarast efter det att händelse enligt 12.1 bedöms föreligga underrätta motparten. Är Uppdrag ännu efter tre (3) månader uppskjutet ska Uppdrag upphöra om inte parterna enas om annat. Om Uppdraget upphör äger CCAB rätt till ersättning för dittills utfört arbete samt kostnader.

12.3               CCAB får alltid säga upp Uppdragsavtal och dessa Allmänna Villkor att gälla omedelbart för det fall en Egenanställd uteblir när denne ska utföra Uppdrag.

13                  ÖVERLÅTELSEFÖRBUD

13.1               Parterna äger inte utan den andra partens godkännande överlåta Allmänna Villkor, och/eller därtill hörande rättigheter och/eller skyldigheter, till tredje man.

14                  MEDDELANDEN

14.1               Samtliga meddelanden under dessa Allmänna Villkor ska ske genom bud, rekommenderat brev, eller E-post till parternas överenskomna adresser.

14.2               Meddelanden anses ha kommit mottagaren tillhanda: 

14.2.1           Om avlämnat med bud: vid överlämnandet;

14.2.2           Om avsänt med rekommenderat brev: två dagar efter avlämnande för postbefordran; och 

14.2.3           Om avsänt med E-post: vid avsändandet om mottagande behörigen bekräftas. 

15                  TVIST

15.1               Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC).

15.2               Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljedomare.

15.3               Svensk lag ska vara tillämplig på tvisten. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm, Sverige. Språket för skiljeförfarandet ska, om ej annat överenskommits, vara svenska. 

15.4               Såvitt avser ostridig förfallen fordran äger CCAB dock alltid rätt att framställa krav vid allmän domstol.

16                  ÖVRIGT

16.1               Parterna har rätt att på sina hemsidor eller i övriga företagspresentationer ange den andra Partens namn och logga samt ange Parternas samarbete.

16.2               CCAB förbehåller sig rätten att ändra i ovanstående text och avtal utan att meddela detta i förhand.