Allmänna Villkor – ExpressPay

 1. Tillämplighet

Dessa allmänna villkor omfattar ett avtalsförhållande (nedan “Avtalet”) mellan Cool Company Skandinavien AB (nedan “CC”) och egenföretagare i egenskap av konsult (nedan ”Konsulten”). CC erbjuder en fakturatjänst (nedan ”Tjänsten”) varunder CC fakturerar Konsultens motpart. Konsulten under detta Avtal innehar F-skatt och nyttjar CC:s Tjänst när de utfört arbete för dess motpart det vill säga en tredje part (nedan ”Tredje Part”). 

 1. Avtalet

CC:s Tjänst syftar till att underlätta för bolag, Tredje Part, som önskar erhålla konsoliderade fakturor vid nyttjande av flertal fristående Konsulter, vilket innebär att Tredje Part erhåller en samordnad faktura för samtliga Konsulter som väljer att nyttja CC:s Tjänst. För att nyttja CC:s Tjänst måste Konsulten registrera ett personligt konto på coolcompany.se. För att registrera ett konto måste Konsulten först acceptera dessa Allmänna Villkor. CC kan inte erbjuda Tjänsten om fakturan avser arbete utfört utanför Sverige. 

 1. Betalning

3.1   Betalningen till Konsult korresponderar med värdet för fakturan som skickas till Tredje Part. Konsulten rapporterar själv in det pris som fakturan ska avse till CC via Konsultens personliga konto. När det krävs läggs moms till på det inrapporterade priset. 

 1. Reklamation

Reklamation avseende CC:s utförande av Tjänsten ska, av Konsulten, skriftligen rapporteras till CC senast inom 14 dagar från den dag Tjänsten utförts. 

 1. Ansvar

5.1   CC:s ansvar är begränsat till att endast omfatta Tjänsten under detta Avtal. CC ansvarar således endast för betalning till Konsulten av fakturavärdet som CC erhåller från Tredje Part, vilket innebär att CC inte betalalar Konsulten om Tredje Part inte betalar den faktura som CC ställt ut för Konsultens räkning. CC är inte ansvarig för skada, oaktat om det rör direkt eller indirekt skada som uppkommit med anledning av det arbete som Konsulten utfört och som fakturan avser. 

 1. Personuppgiftsbehandling

 All behandling av personuppgifter hänförlig till Konsulten och Tredje Part ska ske genom CC:s hemsida. All behandling av personuppgifter under CC:s kontroll sker i enlighet med EUROPEAN- PARLIAMENT AND COUNCIL RESOLUTION 2016/679 of 27th of April 2016 (General Data Protection Regulation ”GDPR”).

 1. Ändringar och tillägg

Inga ändringar och/eller tillägg till detta Avtal är giltiga om dessa inte skett skriftligen och blivit signerade av en behörig representant för vardera part. 

 1. Tvister

8.1   Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skilje­förfarande för Stockholms Handels­kammares Skilje­doms­institut. Skiljeförfarandets säte, enligt ovan, ska vara Stockholm och språket för förfarandet ska vara svenska. Svensk lag ska tillämpas på tvisten.

8.2   Såvitt avser ostridig förfallen fordran äger CC dock alltid rätt att framställa krav vid allmän domstol.

 1. Överenskommelse

Detta Avtal gäller vid sidan av den information som tillhandahålls av Konsulten via CC:s hemsida. Detta Avtal ska gälla framför eventuella tidigare överenskommelser mellan parterna, oaktat form av de tidigare överenskommelserna. 

 1. Giltighet  

Avtalet gäller tillsvidare om inte annat avtalats. Tjänsten erbjuds under de datum som angetts av Konsulten via Konsultens personliga konto under förutsättning att datumen accepterats av CC och att CC accepterar leverans av Tjänsten till Konsulten.

 1. Meddelande

13.1 Samtliga meddelanden under detta Avtal ska ske genom CC:s portal, rekom­menderat brev eller E-post till par­ternas angivna adresser.

17.2 Meddelande ska anses ha kommit motta­garen tillhanda:

 1. a) om avsänt med rekommenderat brev: två dagar efter avlämnande för postbe­fordran och
 2. b) om avsänt med E-­post: vid avsändandet om mottagande behörigen bekräftats.
 1. Övrigt

14.1 CC förbehåller sig rätten att ändra i ovanstående text och avtal utan att meddela detta i förhand.

Konsulten har inte under några omständigheter rätt att nyttja CC:s företagsuppgifter vid inköp av varor och/eller tjänster eller för att ingå avtal och/eller för att ingå några juridiska förpliktelser som inte omfattas av detta Avtal eller omfattas av vad som tillåts genom Konsultens personliga konto på CC:s hemsida.

Allmänna Villkor Egenföretagare: senast uppdaterad 2018-07-19.