Allmänna Villkor – ExpressPay

1. TILLÄMPLIGHET

Dessa allmänna villkor omfattar ett avtalsförhållande (nedan “Avtalet”) mellan Cool Company Skandinavien AB (nedan “CCAB”) och egenanställda (nedan ”Egenanställd”) som väljer tilläggstjänsten ExpressPay (nedan ”Tjänsten”). 

Tjänsten innebär att så snart Uppdragsgivaren bekräftat ett Uppdrag enligt slutlig Uppdragsbeskrivning så betalas lön ut inom 24 timmar. Den egenanställde kan på så vis få en förskottslön. 

2.  BAKGRUND

CCAB:s Tjänst är ett lån som syftar till att underlätta för de Egenanställda som vill få ut ersättning för sitt utförda arbete direkt i stället för att vänta till efter att Uppdragsgivarenen har betalat CCAB och CCAB kan betala ut lön.

För att nyttja CCAB:s Tjänst måste den Egenanställde ha ett personligt konto registrerat på coolcompany.se.

För att registrera ett konto måste den Egenanställde först acceptera Visstidsanställningsavtalet samt Allmänna Villkor – Egenanställd.

Vidare krävs att Uppdrag ska finnas registrerat, Uppdragsgivaren ska ha bekräftat Uppdraget och fakturan för Uppdraget med Uppdragsbeskrivning. 

CCAB kan inte erbjuda Tjänsten om fakturan avser arbete utfört utanför Sverige. 

3. VILLKOR FÖR AVTALET

•  Villkoren under Allmänna Villkor – Egenanställd måste vara uppfyllda och CCAB måste kunna åta sig Uppdraget och godkänna Uppdraget.

• Den Egenanställde ska ha fyllt 18 år för att kunna nyttja tjänsten.

• Arbetet måste vara utfört och godkänt av din Uppdragsgivaren vilket denne gör genom att godkänna fakturan.

• Uppdragsgivaren måste vara ett aktiebolag registrerat hos Bolagsverket och ha minst två bokslut registrerade.

• Uppdragsgivaren måste av CCAB bedömas ha god betalningsförmåga och får inte ha några betalningsanmärkningar.

• Den Egenanställde måste av CCAB bedömas ha god betalningsförmåga och får inte ha några betalningsanmärkningar.

• Den Egenanställde godkänner att CCAB gör kontroll av betalningsanmärkningar. 

• Den Egenanställde har sedan tidigare skickat minst tre godkända fakturor genom CCAB.

• Det får inte föreligga någon väsentlig intresseberöring mellan den Egenanställde och Uppdragsgivaren.

• Eventuella kostnadsavdrag tillgodogörs endast om CCAB har kvitton eller fakturor fysiskt då utbetalning genom ExpressPay görs.

• CCAB beviljar Kredit genom Tjänsten upp till 30 000 kronor exkl. moms i utestående fakturor per månad.

•  Uppdragsgivaren måste ha en företagsmailadress. Offentliga adresser så som Gmail, Hotmail, Outlook etc. godkänns inte.  

•  CCAB förbehåller sig rätten att avslå ansökan om att nyttja tjänsten ExpressPay

För det fall Faktura utställd efter genomfört Uppdrag inte uppfyller ovan villkor så kommer det att behandlas i enlighet med villkoren i Allmänna Villkor – Egenanställd varvid CCAB retroaktivt prövar om Uppdraget kan accepteras.

4. KOSTNAD FÖR TJÄNSTEN

För Tjänsten debiterar CCAB 8,59% vilket dras från det värde exklusive moms som CCAB har mottagit från Uppdragsgivaren innan utbetalning sker till den Egenanställde.

5. LÖNEBETALNING

Betalningen till den Egenanställde beräknas av det belopp som faktureras Uppdragsgivaren (se mer i Allmänna Villkor – Egenanställd. 

Betalning sker inom 24 timmar från det att Uppdragsgivaren godkänt fakturan och uppdragsbeskrivningen. 

6. REKLAMATION

Reklamation av CCABs utförande av Tjänsten måste anmälas av den Egenanställde till CCAB inom 14 dagar från faktiskt, eller planerad, utbetalningsdag. 

7.  EVENTUELL ÅTERBETALNINGSSKYLDIGHET 

För det fall reklamation avseende det Uppdrag som den Egenanställde utfört inkommit till CCAB och den Egenanställde ej utför avhjälpande av fel eller brist, i enlighet Visstidsanställningsavtalet samt Allmänna Villkor – Egenanställd, kan den Egenanställde bli återbetalningsskyldig för det belopp denne erhållit genom Tjänsten. 

8. KVITTNINGSRÄTT

För det fall den Egenanställde väljer att nyttja tilläggstjänsten ExpressPay medger den Egenanställde samtidigt till att CCAB får kvitta förskottet mot innestående lön för det fall det kan krävas. 

9. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

Inga ändringar och/eller tillägg till detta Avtal är giltiga om dessa inte skett skriftligen och blivit signerade av en behörig representant för vardera part.  

10. ÖVERENSKOMMELSE

Detta avtal utgör ett tilläggsavtal till Allmänna Villkor – Egenanställd. Samtliga klausuler i Allmänna Villkor – Egenanställd gäller således utöver detta avtal. För det fall avtalen är motstridiga gäller detta avtal före Allmänna Villkor – Egenanställd. 

11. GILTIGHET  

Detta Avtal är giltigt från den dag det accepterats av den Egenanställde till och med den dag då den Egenanställde ej längre har något Anställningsavtal med CCAB. 

12. ÖVRIGT

CCAB förbehåller sig rätten att ändra i ovanstående text och avtal utan att meddela detta i förhand.

Allmänna Villkor Egenföretagare: senast uppdaterad 2022-12-30