Rutiner för olycka och rehabilitering

Arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet – Rutin

CC har ett ansvar avseende arbetsanpassning och rehabilitering för sina anställda. Egenanställda som behöver hjälp med arbetsanpassning eller rehabilitering under sin anställning kan alltid kontakta CC genom att antingen kontakta kundsupport eller skriva ett e-postmeddelande direkt till arbetsmiljo@coolcompany.se. Anställda kan alltid boka ett möte med arbetsgivaren för att diskutera arbetsanpassning och rehabilitering för att på ett tryggt och säkert sätt återgå i arbete.

CC  vill tillsammans med den anställde, oaktat anställningsform, och dennes läkare diskutera och planera arbetstagarens anpassning för att denne ska kunna återkomma i arbete utan risker för ohälsa ska uppkomma. Du som anställd är alltid välkommen att höra av dig till oss med frågor så kan vi tillsammans försöka komma till en lösning.

Anmälan om olycka eller tillbud och hot och våld – Rutin

Arbetstagare hos Cool Company ska anmäla arbetsskador, olyckor eller tillbud, det vill säga händelser som skulle kunna leda till skada eller ohälsa för arbetstagare, till arbetsgivaren. Vidare vill arbetsgivaren att egenanställda rapporterar in eventuella händelser som innefattat hot eller våld för att arbetsgivaren ska kunna utreda detta.

Anmälningar görs skriftligen till arbetsmiljo@coolcompany.se, alternativt genom kontakt med kundsupport.

Ni kan alltid kontakta kundsupport om ni vill rådfråga om er arbetsmiljö. Cool Company värdesätter din arbetsmiljö och vill att du aldrig utsätter dig för onödiga risker, föreligger oklarhet över din arbetssituation så kontakta arbetsgivaren innan du utför uppdrag.

Cool Company har en skyddskommitté och skyddsombud som du når genom adressen ovan eller genom kundsupport. Skyddskommitténs och skyddsombudets roll är att löpande föra ett systematiskt arbetsmiljöarbete i syfte att öka medvetandet inom företaget samt förebygga olyckor och ohälsa för våra anställda. Uppföljning av din arbetsmiljö sker löpande och arbetsgivaren skickar därför ett halvår efter att du registrerat ett konto hos oss ett meddelande till dig för att vi ska kunna ta del av just dina erfarenheter och kunna erbjuda dig en så god arbetsmiljö som möjligt.