Resurser » Avtal » Avtal för egenanställda » Visstidsanställningsavtal för egenanställda

Visstidsanställningsavtal för egenanställda

Mellan Cool Company Skandinavien AB, org.nr. 556432-8390 (”Arbetsgivaren”) och den egenanställde, vars namn, personnummer och kontaktinformation framgår av dennes personliga konto (den “Egenanställde”) träffas följande

Avtal – Visstidsanställning

1. Befattning

Den egenanställdes befattning är enligt vald yrkeskategori på hemsidan. Arbetsuppgifter framgår av vid var tid gällande instruktioner som ska erhållas av arbetsgivaren och rymmas i den befattning som den Egenanställde angett under Uppdrag.

2. Anställningsform

Anställningsformen är  allmän visstidsanställning enligt 5 § Lagen om anställningsskydd (LAS). Anställningen står i direkt relation med det av den Egenanställde genererade Uppdraget och den resulterade faktureringen, dock maximalt under 30 dagar i taget.

3. Placeringsort och arbetstider

Placeringsort kan variera och placeringsort för varje Uppdrag motsvarar den ort som den Egenanställde själv anger för varje respektive Uppdrag. Placeringsort för arbetsgivaren är Tegnérgatan 2C, 113 58, Stockholm.

– Arbetstiden avtalas mellan den Egenanställde och Kund, men ska ske i enlighet med Allmänna Villkor och tvingande lag.

4. Lön

Den lön Arbetsgivaren betalar till den Egenanställde beräknas utifrån den summa som den Egenanställde prissätter sitt Uppdrag. Den Egenanställde ansvarar i samtliga fall själv för prissättning samt semesterplanering, eventuella försäkringar och pensioner samt övriga delar som inte innefattas av Allmänna Villkor – Egenanställning. Har den Egenanställde ej Uppdrag så finns ingen lön att betala ut till den Egenanställde.

4.2 Utbetalning av lön kan ske automatiskt när betalning av faktura inkommer till arbetsgivaren, eller den 25:e varje månad eller vid valbar tidpunkt vilket då sker genom manuell inställning. Betalning kan bli fördröjd, för det fall kund ej betalar sker utbetalning först efter att inkassoförfarande utförts.

5. Pension och försäkring

– Den Egenanställde har möjlighet att pensionsspara och fattar själv beslut om det. Arbetsgivaren har en tjänst som möjliggör för den Egenanställde att pensionsspara valbar del av sin lön.

– Egenanställd omfattas av arbetsgivarens olycksfallsförsäkring (TFO) och tjänstegrupplivförsäkring (TGL) om denne utför Uppdrag under arbetsgivarens regi. En förutsättning för att omfattas av försäkringarna är att den Egenanställde är fullt frisk och arbetsför samt har föranmält Uppdrag.

6. Semester

Semester utgår i enlighet med Semesterlag 1977:480, eventuellt uttag av semester ska dock ske efter överenskommelse med kunden och i förväg rapporteras in till Arbetsgivaren. Semesterersättning motsvarar 12 procent av intjänad lön (med lön avses vad som anges i punkten 7.1 i Allmänna villkor Egenanställd) och ska räknas in vid prissättning av Uppdrag. Den Egenanställde förbinder sig m.a.o. att ta hänsyn till detta och kalkylera in det i sin egen prissättning och budget. Semesterersättning utbetalas i samband med löneutbetalning för Uppdrag. Den Egenanställde har alltid möjlighet att spara för semester för att få utbetalt vid ett senare tillfälle.

7. Avtalets giltighet och uppsägning

Avtalet gäller från och med att den Egenanställde påbörjat sitt Uppdrag och löper till dess att Uppdrag avslutats, dock maximalt 30 dagar i taget. Arbetsgivaren förbehåller sig rätten att säga upp avtalet med den Egenanställde med omedelbar verkan om denne bryter mot avtalet eller Allmänna Villkor – Egenanställd.

8. Behandling av personuppgifter
– Arbetsgivaren behandlar personuppgifter avseende den Egenanställde på lagliga grunder. Samtliga villkor för behandling framgår av Arbetsgivarens Integritetspolicy på Arbetsgivarens hemsida.
– Om den Egenanställde mottar personuppgifter hänförliga till Kund under Uppdrag exempelvis till den Egenanställdes privata e-post eller dylikt så åligger det den Egenanställde att radera dessa personuppgifter då denne avslutat Uppdrag.

9. Övrigt

I övrigt gäller de anställningsvillkor som vid var tid tillämpas av Arbetsgivaren vilket tydligt framgår av detta Visstidsanställningsavtal och av Allmänna Villkor – Egenanställd.

Bilaga 1: Allmänna Villkor – Egenanställd            

Signering lämnas genom godkännande av detta anställningsavtal samt Allmänna Villkor på hemsidan.

——————————————–                                 ———————————————

Cool Company Skandinavien AB                      Arbetstagarens namn

                    

Partners kontaktuppgifter:

Arbetsgivare:

Cool Company Skandinavien AB
Org nr: 556432-8390

Tegnérgatan 2C
113 58 Stockholm

Kontaktperson: kundsupport
Tel: 010-330 30 11
E-post: faktura@coolcompany.com

 

 

 

 

Arbetstagare: 

Namn, personnummer, adress samt kontaktuppgifter för arbetstagaren framgår av den Egenanställdas personliga konto på arbetsgivarens hemsida.