Krishantering och första hjälpen – Policy

Cool Company har flera beredskapsrutiner som kan behöva beaktas i situationer som kräver krishantering och/eller första hjälpen.

Egenanställda

Egenanställda som inte befinner sig på kontoret måste kontrollera sin egen säkerhet på arbetsplatsen och kontrollera vem som är ansvarig på respektive arbetsplats samt vilken skyddsutrustning som finns krävs och förhöra sig om hur de använder denna. Egenanställd ska vidare kontrollera vilka rutiner för utrymning, första hjälpen och krishantering som gäller på en arbetsplats.

Hot och våld

Vid hot eller våld mot personalen ska den utsatta alltid anmäla det inträffade till sin arbetsgivare. Egenanställd rapporterar detta enligt separat rutin. Skyddskommittén avgör utifrån omständigheterna om och vilka åtgärder som kan behöva vidtas.

En krishanteringsgrupp kan behöva tillsättas om det inträffade kan anses allvarligt eller ha inverkat negativt på den anställde eller möjligen dennes kollegor.

Krishanteringsgrupp

Krishanteringsgruppen består vanligtvis av berörd chef tillsammans med skyddskommittén på arbetsplatsen. Avser händelsen en egenanställd så utgörs krishanteringsgruppen av skyddskommittén. I krishanteringsgruppen utreds vilka eventuella åtgärder som kan behöva vidtas och vilken uppföljning som bedöms lämplig i det enskilda fallet. Samråd sker med ledningsgruppen.

Skador

Vid skador i arbetet, eller privat som kommer till arbetsgivarens kännedom, ska beroende på omständigheterna och om det anses lämpligt krishanteringsgruppen tillkallas för att utreda konsekvenserna av detta och hur det påverkar både den drabbade, dennes kollegor samt hur arbetsbördan kan fördelas. Arbetsgivaren uppmanar sina arbetstagare att anmäla skador för arbetsgivarens kännedom om det kan innebära inverkan på arbetstagarens arbete. Egenanställda rapporterar skador i enlighet med separat rutin för detta. Krishanteringsgruppen samverkar i detta arbete med ledningsgruppen i övrigt för att få till så bra lösningar som möjligt för alla inblandade.

En utredning av omständigheterna i det enskilda fallet krävs. Vid skada ska utredas hur arbetstagaren i fråga mår, vad arbetsgivaren kan göra för att hjälpa personen. I övrigt vidtas rutin enligt arbetsanpassning och rehabilitering när personen ska återgå i arbete. Vid dödsfall ska krishanteringsgruppen och ledningsgruppen beakta hur detta inverkar på övrig personals välbefinnande samt hur arbetsuppgifter fördelas på ett gott sätt.

Terrorattack

Vid terrorattack som inträffar men inte direkt drabbar de anställda bör närmsta chef kontrollera att samtliga medarbetare under omständigheterna mår bra. Beakta i detta sammanhang att en sådan situation kan ha påverkan på personalens välbefinnande även om de inte blivit direkt drabbade. Antingen kan en närstående eller en bekant ha drabbats vilket kan medföra en negativ inverkan på en arbetstagares arbetsinsats.

Ledningsgruppen tillsammans med skyddskommittén sammankallas i övrigt i samtliga av de fall det krävs för att bedöma huruvida akuta åtgärder behöver vidtas efter händelse samt hur företaget på bästa sätt hanterar situationen för att det inte ska inverka negativt på personalens välbefinnande.

 Dokumentationsplikt

Olyckor inträffade på huvudkontoret dokumenteras av respektive chef för arbetstagaren ifråga och olyckor som rapporterats in om egenanställda dokumenteras av skyddskommittén.  Denna dokumentation utreds sedan i ledningsgruppen tillsammans med skyddskommittén.