Jämställdhetspolicy

Cool Company Skandinavien AB:s, (nedan ”Cool Company”) jämställdhetspolicy gäller för alla egenanställda och ordinarie anställda på Cool Company.

Cool Company anser att det viktigaste argumentet för att arbeta med en jämställdhetsplan inte är att lagen kräver det, utan att alla tjänar på en mer jämställd arbetsplats. Cool Companys jämställdhetspolicy är upprättad i enlighet med Diskrimineringslag (2008:567) som medför att Cool Company skriftligen ska dokumentera arbetet med aktiva åtgärder. Cool Company har upprättade rutiner för anmälan i syfte att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier. Vi ber om egenanställdas hjälp för att få in information om de har sett eller uppmärksammat något eller på något vis själva blivit utsatta genom att anmäla alla sådana händelser till Cool Company enligt instruktion nedan.

Cool Companys jämställdhetsarbete bygger på vår värdegrund att det ska råda jämställdhet mellan arbetstagare oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Cool Company driver ett aktivt arbete för:

Lika lön för lika arbete

– Cool Company kan på begäran tillhandahålla lönestatistik som kartlägger löneskillnader mellan kvinnor och män och på så sätt informera om vilka lönejusteringar som behövs för att uppnå lika lön för lika eller likvärdigt arbete.

Jämn Könsfördelning

– Cool Company verkar för en jämn fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av arbeten. Cool Company gör det möjligt för den egenansta?llde att prova nya yrken, positioner, arbetsplatser och branscher vilket kan leda till en jämställdare arbetsmarknad.

Arbete och föräldraskap

– Cool Company vill genom arbetsförhållandena underlätta för både kvinnor och män att förena förvärvsarbete och föräldraskap.

Sexuella Trakasserier

– Cool Company vill förebygga och förhindra sexuella trakasserier. Ingen som arbetar ska utsättas för kränkningar på grund av kön, trakasserier eller sexuella trakasserier. Om du trots allt blir utsatt kontakta Cool Company skyndsamt så att företaget direkt kan vidta åtgärder.

Cool Company arbetar aktivt med att samtliga egenanställda ska känna till Cool Company  jämställdhetspolicys innehåll genom att den finns tillgänglig på vår hemsida och informations ges när den egenanställde registrerar sitt konto.

Cool Company driver ett fortlöpande förebyggande arbete genom att undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier generellt, det arbetet bygger på information som Cool Company får in från samtliga anställda. Vidare vill Cool Company kunna utreda om det finns andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter genom vår verksamheten. Cool Company har som avsikt att analysera orsaker till och upptäcka risker och hinder samt vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas, och följa upp och utvärdera arbetet för att kunna erbjuda våra anställda ett så jämställt arbetsklimat som möjligt.

Arbetet med aktiva åtgärder vill Cool Company ska omfatta löneläget, anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och övrig kompetensutveckling, och möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap.

Det är viktigt för Cool Company att våra egenanställda och ordinarie anställda agerar på ett korrekt sätt i enlighet med våra värderingar och värdegrunder.

Om du har frågor kring jämställdhet, vill påtala brister där du utför uppdrag som egenanställd eller göra en anmälan skicka e-post till arbetsmiljoansvarig@coolcompany.com eller ring vår kundsupport på nummer: +46 (0) 10-330 30 11. Då tar vi kontakt med uppdragsgivaren för att reda ut och lösa sådana frågor.