Arbetsmiljöpolicy

Välkommen till en modern arbetsgivare, vi står för frihet, yrkesmässigt ansvar och självbestämmande.

En god och säker arbetsmiljö är av grundläggande betydelse för att arbetstagare ska kunna utföra ett kvalitativt arbete och är därför ett högt prioriterat ämne för Cool Company Skandinavien AB (nedan ”CC” eller ”arbetsgivaren”).

For information regarding our working environment policy in English, please contact our costumer support.

Inledning

Målsättningen med CC:s arbetsmiljöarbete är att erbjuda en anställning som är utvecklande och stimulerande för alla medarbetare vilket självfallet inkluderar samtliga av våra egenanställda. Detta uppnås genom att integrera hälsa och säkerhet i allt vi gör samt uppmuntra till ett ledarskap som främjar individens säkerhet och hälsa. Denna policy finns upprättad för att beskriva hur CC:s verksamhet ska drivas för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. CC:s mål med denna policy är att åstadkomma en arbetsmiljö som innebär att trygghet, säkerhet och frihet föreligger för samtliga av våra arbetstagare. Rutiner utarbetas skriftligen utifrån denna policy med syfte att beskriva hur vårt systematiska arbetsmiljöarbete ska bli verklighet.

Genom CC:s friskvårdsarbete stimuleras och skapas vidare förutsättningar för våra anställda att främja sin egen hälsa. Samtliga avdelningar formulerar vidare arbetsmiljömål för förbättringsarbetet utifrån den egna verksamhetens inriktning samt utifrån CC:s övergripande arbetsmiljömål och policy. CC utvärderar löpande företagets insatser inom arbetsmiljöområdet för att kunna göra ständiga förbättringar i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Detta sker både på ledningsnivå samt genom skyddskommittén. Stor vikt läggs på förebyggande arbetsmiljöarbete, vilket sker i nära samarbete mellan ledning, medarbetare, skyddskommittén, egenanställda, företagshälsovård och skyddsorganisation i förekommande fall. Lagstiftning och partsöverenskommelser är minimikrav. Det ligger i CC:s intresse att upprätthålla högre standard än detta. Ansvaret för att nå önskad standard återfinns i linjeorganisationen.

Cheferna samordnar och driver det löpande arbetsmiljöarbetet och skapar en god och säker arbetsmiljö genom medverkan och delaktighet från medarbetarna och skyddskommittén. Skyddskommittén arbetar självständigt och samordnar pågående arbete med vad som beslutas på ledningsnivå för att nå ett så gott resultat som möjligt. Egenanställda som inte befinner sig på CC:s kontor kan alltid kontakta skyddskommittén eller skyddsombud på CC. CC uppmuntrar samtliga egenanställda att bidra med era erfarenheter för att skyddskommittén och ledningen ska få del av er vardag och hur ni uppfattar er arbetsmiljö. Fokus för arbetsmiljön ligger i stor utsträckning på att de egenanställda utbildas i och informeras om sin delaktighet i arbetsmiljöarbetet som direkt påverkar dem i deras arbetssituation. Arbetsmiljö och information härom är ett naturligt inslag i det dagliga arbetet hos arbetsgivaren med tanke på företagets natur och den bransch vi verkar inom. Rådgivning ges både genom kontakt med kundsupport, genom arbetsgivarens hemsida och från skyddskommittén och skyddsombud. Det är av yttersta vikt att en öppen kommunikation förs med våra anställda, och då särskilt de egenanställda. Information ska spridas generellt inom bolaget för att öka medvetandet om betydelsen av en god arbetsmiljö.

Frihet under ansvar

Att känna motivation för sitt arbete är något CC ser som grundläggande för en god hälsa och som vi ser att egenanställning i stor utsträckning medför.

Oaktat anställningsform inom CC vill vi att våra medarbetare ska ges förutsättningar att:

 • Känna till verksamhetens mål och vision
 • Förstå sitt eget ansvar, sin roll och betydelsen av det egna arbetet
 • Påverka sin egen arbetssituation
 • Känna ansvar för sin uppgift och ha de befogenheter som krävs
 • Utveckla sin kompetens
 • Ta ansvar för sin egen hälsa

Egenanställningsformen innebär frihet under ansvar, lönesättning sker av individen liksom förläggningen av arbetstiderna. CC värdesätter sin personals välbefinnande och arbetstider ska aldrig förläggas så att de inte överensstämmer med tillämplig lag om arbetstid och maximal arbetstid får inte överskridas. CC förespråkar frihet under ansvar för samtliga anställda och är emot att ha ett styrt och bundet arbete. Att ha kontroll och yrkesmässigt ansvar ser vi som en självklarhet och grundpelare för att våra anställda ska känna motivation till att utföra ett gott arbete. Våra anställda ska ha möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör deras egna arbete. Då vi vill undvika olyckor och att våra anställda skadas så åligger det alltid våra anställda att följa givna instruktioner, föreskrifter och tillämpliga lagar samt använda nödvändig skyddsutrustning och skyddsanordningar. Vidare måste alltid försiktighetsåtgärder som kan anses lämpliga i övrigt vidtas. Tänk på att du aldrig ska utföra ett arbete som du inte har tillräcklig utbildning eller kunskap om för att kunna utföra på ett säkert vis. Finner sig en arbetstagare i en situation som kan medföra skada ska detta rapporteras till CC för att vi i samspråk med den egenanställde ska kunna nå en lämplig lösning för att eliminera riskerna för skada.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljölagen föreskriver att arbetsgivaren ska bedriva ett systematiskt miljöarbete. CC undersöker fortlöpande arbetsmiljöförhållanden och gör en bedömning av eventuella risker för olycksfall samt fysisk eller psykisk ohälsa. Varje chef har ett stort ansvar i detta sammanhang likväl som de egenanställda har över sin egen arbetssituation när de arbetar under sin egen ledning. Även kund kan ha ansvar för de egenanställdas arbetsmiljö. Vidare planeras arbetsmiljöfrågor inom skyddskommittén. Skyddskommittén utreder löpande brister, planerar in åtgärder och följer upp resultatet av de genomförda åtgärderna. Om och när fall av ohälsa, olycksfall eller allvarliga tillbud i arbetet inträffar och kommer till CC:s kännedom, ska orsakerna utredas både på ledningsnivå och inom skyddskommittén.

En skriftlig sammanställning av vad som inträffat ska årligen göras. Ansvaret åligger den chef som delegerats miljöansvaret för verksamheten i fråga. Varje avdelning ska årligen upprätta en skriftlig handlingsplan för åtgärder som måste planeras. Detta ska lämnas in till skyddskommittén som då får komma med synpunkter. Den chef som arbetsmiljöansvaret delegerats till har sedan ansvar för att handlingsplanen följs och att eventuella åtgärder genomförs inom utsatt tid.

Arbetsledningen på respektive avdelning har ansvar för de specifika miljöproblem som finns lokalt samt för instruktion och utbildning av personalen och de egenanställda. Avdelningarna har också ansvar för att säkerhetsföreskrifter utfärdas och efterlevs, liksom för lokaler, teknisk utrustning m.m.

Vi hanterar kravet på Systematiskt miljöarbete bland annat genom att arbetsmiljöansvaret formellt är delegerat till chefer samt kunder. Det är i samtliga fall av stor vikt att de egenanställda får god kännedom om möjliga risker med ett uppdrag de ska genomföra för att inte komma till skada. CC informerar de egenanställda med hjälp av arbetsmiljöchecklistan. Egenanställda får en arbetsmiljöinstruktion för den bransch de är verksamma inom med tydlig information. Kunder åläggs vid ingående av avtal med CC ett ansvar för arbetsmiljö. Det är antingen kunden eller den egenanställde själv som råder över arbetsplatsen varför det beroende på situation blir antingen den egenanställdes eller kunds ansvar att kontrollera säkerheten. Den egenanställde får inte påbörja ett uppdrag som kräver tillträde till områden där det finns påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall utan att först ha mottagit tillräckliga instruktioner från kund.

Arbetsmiljön ska vara tillfredställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. CC planerar, leder och kontrollerar sin verksamhet så långt det går i varje enskilt fall för att arbetsmiljön ska uppfylla föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. CC har vidare ett ansvar för arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet för sina anställda och för de egenanställda under deras uppdrag.

Skyddskommitté och skyddsombud

Skyddsombudet på CC företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och ska verka för en tillfredställande arbetsmiljö. Skyddsombudet deltar vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisationen liksom vid planering av användning av ämnen som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Skyddsombudet deltar vid upprättande av handlingsplaner. CC underrättar skyddsombud om förändringar av betydelse för arbetsmiljöförhållandena. Innebär visst arbete omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa och kan rättelse inte genast uppnås genom att skyddsombudet vänder sig till arbetsgivaren, kan skyddsombudet bestämma att arbetet ska avbrytas i avvaktan på ställningstagande av Arbetsmiljöverket.

Skyddskommittén hos CC är sammansatt av företrädare för arbetsgivaren och företrädare för arbetstagarna. Skyddskommittén deltar i planeringen av arbetsmiljöarbetet samt följa arbetets genomförande. Den följer noga utvecklingen i frågor som rör skyddet mot ohälsa och olycksfall samt verka för tillfredställande arbetsmiljöförhållanden.

I skyddskommittén ska frågor behandlas som rör:

 • företagshälsovård,
 • handlingsplaner,
 • planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation,
 • planering av användning av ämnen som kan föranleda ohälsa eller olycksfall,
 • upplysning och utbildning rörande arbetsmiljön,
 • arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet på arbetsstället.