Resurser » Avtal » Allmänna villkor – Egenanställning

Allmänna villkor - Egenanställning

1. Tillämplighet

Dessa villkor gäller för en egenanställd (nedan ”egenanställd”) hos cool company skandinavien ab (nedan ”cc”). För att kunna arbeta som egenanställd måste du ha fyllt 18 år. Vid godkännande av dessa allmänna villkor intygar du att du har fyllt 18 år.

2. Definitioner

Egenanställd, är en privatperson som väljer att visstidsanställa sig hos cc. Den egenanställde väljer på eget initiativ sina uppdrag. Cc är arbetsgivare och anställningsavtal föreligger mellan cc och den egenanställde, kund, är ett företag, eller en privatperson, som beställer ett arbete av cc. Kunden ingår avtal om uppdrag med cc. uppdrag, är en arbetsprestation som den egenanställde utför för kund. Den egenanställde prissätter uppdrag, vilket dock måste ske inom ramen för cc:s tillåtna prissättning.

uppdragsavtal, tecknas mellan cc och kund för precisering av den arbetsprestation, det vill säga det uppdrag som ska utföras.

Administrativa uppgifter, avser arbets­upp­gifter cc utför enligt ne­dan.

– Fakturering

– Löneadministration

– Administration och inbetalning av arbets­givaravgifter och källskatter till skatte­verket

– Kontrolluppgifter

– Utfärdande av arbetsgivarintyg

– Cc tillhandahåller tillämpliga försäkringar

resultatet, allt material och det resultat som den egenanställde på något sätt utfört, tillverkat eller presterat under uppdrag.

3. Avtal om uppdrag

3.1 Den egenanställde är anställd under utförande av uppdrag och kontraktspart är således cc. Förutsättningar för att bli anställd och utföra uppdrag är att den egenanställde registrerat sina personliga uppgifter genom att skapa ett konto på coolcompany.com. För att kontot ska registreras hos cc krävs att den egenanställde accepterar allmänna villkoren – egenanställd, läser igenom visstidsanställningsavtal, och förstår innebörden av anställningsformen, samt läser igenom vår integritetspolicy avseende personuppgiftsbehandling. Slutligen är detta avtal villkorat att gälla endast under förutsättning att cc åtar sig uppdrag som den egenanställde utför.

3.2Den egenanställde ska utföra arbetet under uppdraget inom ramen för en s.k. Allmän visstidsanställning enligt 5 § anställningsskyddslagen (las) hos cc, dvs. En anställning vars villkor, tid, utförande och omfattning i övrigt, korresponderar med uppdraget. Uppdrag löper från det datum den egenanställde rapporterat in som startdatum, i uppdragsbeskrivningen och löper till det datum som angivits som slutdatum i uppdragsbeskrivningen, om inte ändringar skett vilka skriftligen godkänts.

3.3 cc har rätt, men ingen skyldighet, att åta sig uppdrag. Cc förbehåller sig således rätten att i varje enskilt fall kunna avböja anställning av sökande till egenanställning utan att behöva ange särskilt skäl. Cc åtar sig aldrig uppdrag som inte ryms i omfattningen av cc:s försäkringar. Cc kan inte åta sig uppdrag av viss sort som exempelvis kräver vissa certifieringar eller innebär hög skaderisk för den egenanställde. Innan uppdrag inom yrkesutövning av sådan karaktär som kräver någon form av tillstånd eller auktorisations- eller legitimationsplikt eller liknande påbörjas ska den egenanställde på eget initiativ tillhandahålla cc med de underlag som krävs. Cc är i samtliga fall kontraktspart gentemot kund avseende uppdrag.

3.4 den egenanställde har rätt att utföra flera uppdrag parallellt under förutsättning att dessa inte kan anses konkurrerande på så vis att en intressekonflikt mellan olika kunder samt mellan cc och olika kunder kan uppstå.

3.5 vid överenskommelse om ändrat uppdrag ska den egenanställde meddela cc detta skriftligen.

4. Bekräftelse av uppdrag

Den egenanställde måste för att bekräfta uppdragsåtagande genom cc ha godkänt allmänna villkor och visstidsanställningsavtal. Den egenanställde ska vid åtagande av uppdrag tillse att kund avger instruktion, alternativt avge detta själv, till cc om uppdraget i enlighet med de villkor som den egenanställde och kund har diskuterat.

Den egenanställde ska föranmäla sitt uppdrag och invänta ett godkännande att cc åtar sig uppdraget för att anställningsförhållande ska anses föreligga. Den Egenanställde kan aldrig anses anställd av CC innan Kund godkänt Uppdrag genom att signera avtal med CC som motpart. Det är den egenanställdes ansvar att tillse att cc:s kund godkänner eller signerar våra allmänna villkor – kund innan uppdrag.

5. Arbetsmiljö

5.1 arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter ska iakttas av både kund och den egenanställde. Cc tillhandahåller viktig information om arbetsmiljö indelat efter respektive bransch på sin hemsida. Det åligger den egenanställde att ta del av informationen om arbetsmiljö som är tillämplig för det aktuella uppdraget. Vid frågor kan den egenanställde vända sig till cc med frågor. Kund svarar för arbets­ledning och kontroll och uppföljning av den egen­anställdes arbete. Det åligger den egenanställde att ta till sig, av kund givna, instruktioner och information som behövs för att på ett korrekt och från arbetsmiljösynpunkt säkert sätt utföra uppdrag. Kund står för tillhanda­hållande av arbetsplats och nödvändig utrustning som behövs för den egen­anställdes arbetsuppgifter, om den egenanställde inte arbetar ensam.

Den egenanställde ska innan uppdrag utförs ha god kännedom om möjliga risker med ett uppdrag. Syftet är att den egenanställde ska kunna utföra uppdrag utan risk för att skada ska upp­komma.

5.2 den egenanställde ska behandlas likvärdigt av kund i jämförelse med dennes övriga personal, under förutsättning att kund inte är en privatperson. Diskriminering och/eller kränkande behandling ska anmälas till cc.

5.3 den egen­anställde får ej utföra uppdrag för vilket denne inte har rätt/eller tillräcklig utbildning.

5.4 den egen­anställde får ej utföra uppdrag som kräver tillträde till område där det finns påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall utan att först ha mottagit tillräckliga instrukt­ioner och relevant skyddsutrustning från kund. Råder den egenanställde över arbetsstället, eller om kund är en privatperson, så måste den egenanställde kunna kontrollera att det på arbets­stället finns sådana fasta anord­ningar att inte risk för ohälsa eller olycksfall föreligger. Det åligger därvid den egenanställde att tillse att relevant skyddsutrustning används.

5.5 arbetstid ska förläggas i enlighet med arbets­tidslagen (1982:673), eller lag som träder i dess ställe, och före­skrifter som meddelats med stöd i gällande lag.

5.6 fordon ska vara godkänt för att användas i trafik och får ej framföras på ett vis som kan anses osäkert. För uppdrag som kan kräva någon form av skyddsutrustning ska lämp­lig skyddsutrustning användas. Vid använd­ning av skydds­utrustning så ska samtlig av denna utrustning vara godkänd för ändamålet, underhållen, besiktigad av ackrediterat företag om detta är ett krav enligt arbetsmiljöregler, hel och använ­das på korrekt sätt. För arbete som kräver skyddsutrustning måste utrustningen ha erhållits innan uppdraget påbörjas. Lokaler, maskiner, redskap och andra tek­niska anordningar som ska nyttjas av arbets­tagaren ska vara väl underhållen.

5.7 det åligger den egenanställde att anmäla undermålig eller farlig arbetsmiljö samt bristfällig utrustning och skyddsutrustning till cc, på arbetsmiljo@coolcompany.se. Det åligger även den egenanställde att till kund och cc att rapportera om det inträffar något tillbud vid arbetsplatsen eller i samband med uppdraget.

5.8 cc planerar, leder och kontrollerar sin verksamhet så långt det går i varje enskilt fall för att arbetsmiljön ska uppfylla före­skrivna krav på en god arbets­miljö. Cc informerar den egen­anställde innan uppdrag påbörjas om risker genom en arbets­miljöinstruktion för den bransch som den egen­anställde är sysselsatt inom. Det åligger den egenanställde att läsa de dokument som cc hänvisar till i sin checklista för arbetsmiljö där vi länkar till föreskrifter som är obligatoriska att läsa innan uppdrag men även andra viktiga dokument som kan guida dig rätt så du kan arbeta under trygga förhållanden. Notera att vi tillhandahåller anpassad information i form av föreskrifter och dokument beroende på vilken bransch du verkar inom.

5.9 cc ut­reder antingen själv, eller eventuellt med hjälp av kund, arbets­skador, under­söker riskerna i verk­samheten och vidtar de åtgärder som man kan se föran­leds av detta.

5.10 cc för doku­mentation över arbetsmiljön och arbetet med denna och försöker utifrån analyser in­föra lämpliga åtgärder för att kunna åstad­komma säker arbetsmiljö för den egen­anställde.

5.11 cc har ett ansvar för arbets­anpassnings- och rehabiliterings­verksamhet för den egen­anställde under dennes uppdrag.

5.12 cc har skyddsombud och en skydds­kommitté som den egen­anställde kan vända sig till med under­rättelse om under­målig arbetsmiljö.

5.13 cc kan endast ha ett ansvar för arbetsmiljö om ett giltigt anställningsförhållande föreligger mellan den egenanställde och cc.

5.14 ett flertal rutiner för olika händelser finns upprättade. Rutiner finns bland annat för skadeanmälan, våld eller hotincidenter och finns tillgängliga på cc:s hemsida.

6. Faktura

Faktura för uppdrag skickas ut senast 30 dagar efter avslutat arbete varför fakturaunderlag som den egenanställde lämnar in måste vara cc tillhanda senast 10 dagar efter avslutat arbete.

7. Lön

7.1 pris för uppdrag är det som utgör beräkningsunderlag för den egenanställdes lön. Den egenanställde är den som bedömer och prissätter uppdrag gentemot kund. Den egenanställde förbinder sig dock att inte prissätta uppdrag under 120 kr brutto per timme. Avdrag görs för lagstadgade skatter och avgifter samt för cc:s kostnad för administrativa uppgifter innan lön betalas ut till den egenanställde. Den egenanställde anger vilket pris denne vill ta för uppdrag i uppdragsbekräftelsen. Eventuell moms tillkommer på priset och på prisändringar. Den del som utgör semesterersättning med 12 procent framgår av varje lönespecifikation. Semester utgår i övrigt i enlighet med semesterlag 1977:480. För det fall semesterledighet är överenskommet med kund under uppdrag ska detta föranmälas innan uppdrag påbörjas till cc.

7.2 den egenanställde är under vissa villkor berättigad till en garanterad lön. Detta innebär att den egenanställde i vissa fall kan erhålla en lön för hela uppdragstiden trots att kund inte betalar för uppdrag eller avslutar uppdrag tidigare vilket dock ej får bero på misskötsel från den egenanställdes sida. För att vara berättigad garantilön hos cc ska följande villkor uppfyllas av den egenanställde:

A) uppdrag ska ha föranmälts innan det påbörjats och bekräftats av kund gentemot cc innan det påbörjats. Bekräftelse från kund ska inbegripa uppdragsbeskrivelse, inkluderat startdatum och slutdatum samt pris. Den egenanställde ansvarar själv för att kund bekräftar uppdrag gentemot cc innan uppdrag påbörjats.

B) uppdrag får ej avslutas tidigare av kund med anledning av påvisad misskötsel från den egenanställdes sida. Misskötsel kan bestå av, men är inte begränsat till att endast utgöras av följande, upprepade sena ankomster, att den egenanställde inte efterföljt skriftligt givna instruktioner från kund eller om uppdrag kunnat påvisas ej utförts fackmannamässigt.

C) den egenanställde ska under den tidsperiod som framgår av uppdragsbeskrivningen stå till cc:s förfogande på så vis att den egenanställde måste acceptera uppdrag som cc erbjuder denne. Cc erbjuder uppdrag inom samma bransch som det ursprungliga och som antingen kan utföras på distans eller i vart fall inte längre bort än 12 mil från den egenanställdes folkbokföringsadress.

Ersättning för garanterad lön beräknas i de fall kund ej betalar cc utifrån minimilön. För de fall kund betalar cc för uppdrag utgår eventuell mellanskillnad mellan minimilön och avtalad bruttoersättning per timme. (lön utgår i samtliga fall efter att cc:s administrativa avgifts dragits samt efter att cc betalat in lagstadgade avgifter). Garanterad lön utbetalas den 25:e månaden efter att uppdrag avslutats.

7.3 den egenanställde har rätt att debitera kund för traktamente, logi, reseersättning och utlägg för förbrukningsartiklar som använts för uppdrag efter överenskommelse med kund. Den egenanställde ansvarar själv för inköp av förbrukningsmateriel eller varor för vidareförsäljning vilket sker med den egenanställdes egna medel och denne får aldrig inhandla produkter i cc:s namn på kredit. Kvitton för dessa inköp ska sedan redovisas i original till cc och registreras i cc:s system. Den egenanställde är skyldig att föra löpande tidrapportering av sin arbetstid, körjournaler och traktamente. Dokumentationen ska på begäran kunna presenteras och redogöras för cc. Vid beviljat avdrag för reseutlägg förbinder sig den egenanställde att enbart använda utlägget i tjänsten och ej för privata ändamål. Cc förbehåller sig rätten att avgöra var tjänstestället är beläget.

7.4 om den egenanställdes eller cc:s arbetskraftskostnader ökar till följd av ändrade kollektivavtal, lag, räntor eller ändrade skatter och arbetsgivaravgifter och/eller övriga avgifter har den egenanställde och cc rätt att, med retroaktiv verkan från dagen för ändringen, justera priset i motsvarande mån både vad gäller uppdraget samt administrativa uppgifter.

8. Reklamation

8.1 den egenanställde ska hantera reklamationer avseende uppdrag. Om kund gör gällande att arbetet på något vis är bristfälligt utfört är det den egenanställdes skyldighet att utan dröjsmål åtgärda påvisade brister. Det åligger den egenanställde att genast rapportera eventuella reklamationer till cc.

8.2 anmärkningar avseende cc:s utförande av administrativa uppgifter ska av kunden och/eller den egenanställde framställas direkt till cc utan dröjsmål och senast inom 14 dagar efter slutförandet av aktuella administrativa uppgifter. Är konsumenttjänstlagen, alternativt konsumentköplagen, tillämplig för kund så gäller tillämplig lag för reklamation.

9. Ansvar

9.1 cc:s ansvar är begränsat till oaktsamhet avseende administrativa uppgifter gällande den egenanställde. Cc frånsäger sig, så långt tillämplig lagstiftning medger, allt ansvar för direkt eller indirekt skada av vilket slag det vara må, som uppstår till följd av och/eller har samband med den egenanställdes utförande av uppdrag åt kunden.

9.2 cc utgår ifrån att den egenanställde vid utförande av varje uppdrag åt cc arbetar professionellt och i enlighet med tillämpliga lagar, förordningar och eventuella föreskrifter. Den egenanställde ska vidare utföra uppdrag på ett fackmannamässigt sätt och med den kvalitét som en kund rimligen kan förvänta sig av den egenanställde med hänsyn tagen till gjorda överenskommelser och utfästelser, pris och övriga omständigheter.

9.3 i det fall kunden begär avhjälpande från cc så har cc rätt att välja att antingen självt utföra avhjälpande på den egenanställdes bekostnad eller kräva att den egenanställde utför och bekostar sådant avhjälpande.

9.4 om den brist som kunden påtalar omfattas av cc:s ansvarsförsäkring har cc rätt att bestämma att avhjälpandet och andra kostnader som kan komma att uppstå i samband därmed, ska bäras av cc:s ansvarsförsäkring, i vilket fall eventuell självrisk och ökade försäkringskostnader som cc kan komma att drabbas av ska ersättas av den egenanställde.

9.5 den egenanställde är skyldig att samverka och bistå cc och försäkringsbolag vid försäkringsutredningar och liknande.

9.6 då kunden ansvarar för egenanställde såsom för egen anställd personal är det kund som är ansvarig för förlust och skada som egenanställde kan orsaka kunden eller tredje man inom ramen för egenanställdes utförande av arbete åt kunden. I andra hand kan detta täckas av cc:s ansvarsförsäkring eller den ansvarsförsäkring som eventuellt tecknats speciellt av egenanställde. I de fall kund utgör en konsument gäller cc:s ansvarsförsäkring.

9.7 cc ansvarar inte i något fall för indirekt skada. Indirekt skada kan t.ex. Vara utebliven vinst, förlust, eller annan följdskada, inklusive kundens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man eller förlust av information.

9.8 ansvar för personskada regleras enligt svensk lagstiftning.

9.9 skulle skadeståndsansvar uppstå för cc är cc:s ansvar begränsat till 0,5 prisbasbelopp, dock högst cc:s andel av uppdragets fakturerade belopp. Vid uppdrag på löpande räkning beräknas det fakturerade beloppet på priset för de senaste tolv (12) månaderna för uppdraget. Om det pris den egenanställde avtalat med kunden understiger 0,5 prisbasbelopp ska cc:s maximala ansvar istället vara begränsat till ett belopp som motsvarar 0,1 prisbasbelopp.

9.10 i den mån skadestånds-, ersättnings- eller annat ansvar skulle uppstå för cc gentemot tredje man utöver vad parterna kommit överens om enligt dessa villkor, ska den egenanställde stå ansvaret därför och hålla cc skadeslöst.

9.11 den egenanställde förbinder sig att vara informerad om och att följa gällande lagstiftning i sitt yrkesutövande, samt att på heder och samvete försäkra att de uppgifter som denne lämnar om sig själv och uppdrag är korrekta.

10. Sjukersättning

10.1 cc betalar sjuklön enligt lag om sjuklön till den Egenanställde. En förutsättning för att få sjuklön är att den Egenanställde uppfyller försäkringskassans krav. CC beräknar sjukersättning i enlighet med gällande lag och karensavdrag gäller för dag ett under sjukdom. CC är därefter skyldig att kompensera den Egenanställda för dag 2-14 vilka kompenseras med 80% av dagsersättningen.

10.2 för att den Egenanställda ska vara berättigad till sjuklön måste följande uppfyllas;

– ett uppdrag ska finnas registrerat och vara godkänt av cc för de dagar den Egenanställde är sjuk.

– allmänna villkor och visstidsanställningsavtal ska vara godkända.

– den Egenanställde har rätt till sjukersättning från första dagen av anställningstiden men om den avtalade anställningstiden är kortare än en månad inträder rätten till sjuklön endast om arbetstagaren tillträtt anställningen och därefter varit anställd fjorton kalenderdagar i följd. (Dag då arbetstagaren varit frånvarande utan giltigt skäl medräknas inte). Vid beräkning av kvalifikationstiden ska tidigare anställningar under CC medräknas, om tiden mellan anställningarna inte överstiger fjorton kalenderdagar.

– den Egenanställde ska maila kundsupport och sjukanmäla sig första dagen av dennes sjukdom, sjukanmalan@coolcompany.com

– läkarintyg krävs från första dagen av den Egenanställdes sjukdom. Har du inte möjlighet att maila in sjukintyget går det bra att posta till följande adress: Tegnérgatan 2C, 113 58 Stockholm.

– sista dagen för sjukdom ska den Egenanställda maila kundsupport och meddela att denne är frisk, sjukanmalan@coolcompany.com

10.3 sjuklön betalas endast under förutsättning att CC skickat en faktura till Kund.

11. Försäkring

11.1 den egenanställde har under sin anställning hos cc olycks­falls­försäkring (tfo) och gruppliv­försäk­ring (tgl). Det åligger den egenanställde att kontrollera att tillräcklig och korrekt försäkring föreligger för utförande av visst uppdrag.

Cc kan erbjuda förmånliga och prismässigt konkurrenskraftiga pensionsförsäkringar genom sitt samarbete med oberoende försäkringsmäklare.

11.2 tilläggsförsäkringar måste tecknas i vissa branscher och för viss typ av uppdrag. Cc tillhandahåller dessa försäkringar på den egenanställdes bekostnad. Det åligger den egenanställde att ha tilläggsförsäkring innan uppdraget påbörjas om så krävs.

12. Arbetslöshetsersättning

Huruvida den egenanställde har rätt till arbetslöshetsersättning eller ej är inget som cc, eller någon annan, kan avgöra på förhand. Det sker en bedömning i varje enskilt fall. Den egenanställde måste vid denna bedömning uppfylla de lagstadgade kraven som finns för att vara berättigad ersättning.

13. Immateriella rättigheter

13.1 Äganderätt till allt resultat som den egen­anställde utför med anledning av uppdrag tillkommer cc, om inte annat gäller av tvingande lag eller annat har avtalats. Cc överlåter allt resultat till kund. All upphovs­rätt exklusive ideell rätt liksom annan immateriell rätt till resultat ska således efter uppdrag utgöra kunds egendom.

13.2 Om den egenanställde använder medtagen programvara eller annat verktyg vid utförande av uppdrag åt kund, så övergår inte rätten till sådana verktyg till kund.

13.3 Den egenanställde är ansvarig för att tillse att resultat inte utsätts för immaterial­rättsliga intrång samt att tillse att denne inte olov­ligen brukar andras system.

13.4 CC ansvarar inte för resultats immaterialrättsliga intrång.

14. Personuppgifter

Den egenanställde får inte behandla kunds personuppgifter utanför sin anställning hos cc. All behandling av kunds personuppgifter ska ske genom upprättat konto på cc:s hemsida. Cc behandlar personuppgifter i enlighet med vid var tid tillämplig lagstiftning. För mer information avseende CC:s personuppgiftsbehandling se CC:s Integritetspolicy.

15. Sekretess

15.1 den egenanställde förbinder sig att hålla avtalets innehåll och andra uppgifter hänförliga till uppdrag konfidentiellt.

15.2 den egenanställde har inte någon skyldighet att iaktta sekretess avseende sådan information som:

A) vid tidpunkten för uppdrags bekräf­telse är allmänt tillgänglig;

B) är känd för part före det att den andre parten avslöjat den; eller

C) part är skyldig att avslöja enligt lag eller annan författning.

15.3 vad som angivits i punkt 15.1-15.2 ska överleva avtalets upphörande.

15.4 den egenanställde är bunden av den sekretess som följer av allmänna villkor för egenanställd.

15.5 den egenanställde bekräftar genom godkännande av dessa allmänna villkor att denne fått information om denna sekretessförbindelse vilken medför att den egenanställde har tystnadsplikt rörande förhållanden hos kunden.

16. Avtalstid

Avtalet gäller under den tid som visstidsanställningsavtalet gäller.

17. Meddelanden

17.1 samtliga meddelanden under dessa all­männa villkor ska ske genom cc:s portal, rekom­menderat brev eller e-post till par­ternas angivna adresser.

17.2 meddelande ska anses ha kommit motta­garen tillhanda:

A) om avsänt med rekommenderat brev: två dagar efter avlämnande för postbe­fordran och

B) om avsänt med e-­post: vid avsändandet om mottagande behörigen bekräftats.

18. Övrigt

18.1 cc förbehåller sig rätten att ändra i ovanstående text och avtal utan att meddela detta i förhand.

Den egenanställde har aldrig rätt att använda cc:s företagsuppgifter vid inköp av varor och/eller tjänster om inte skriftligt medgivande finns i respektive fall, ej heller rätt att använda cc:s företagsuppgifter vid offertlämnande eller ingå avtal i cc:s namn och/eller för cc:s räkning eller i övrigt vidta någon juridiskt bindande åtgärd utöver vad cc:s system tillåter enligt coolcompany.com.

18.2 utrustning som den egenanställde eventuellt fått av kund för utförande av uppdrag ska senast i samband med uppdrags upphörande, eller det tidigare datum kund anger, ha lämnats åter. Den egenanställde ska återlämna alla affärshandlingar av vad slag må vara såsom exempelvis firmapapper, korrespondens, redogörelser, sammanställningar och register.

18.3 den egenanställde försäkrar även i och med ingånget avtal med cc att denne inte har näringsförbud, är fullt frisk och arbetsför, samt att på heder och samvete försäkrar att de uppgifter som lämnats om denne som person samt för de uppdrag denne ska utföra är korrekta.

allmänna villkor för egenanställning: senast uppdaterad 2018-04-17.