Allmänna villkor – egenanställning

Här hittar du våra allmänna villkor för egenanställning. Du kan även läsa villkoren som PDF genom att klicka på knappen här

1                    BAKGRUND   

1.1                 Cool Company Skandinavien AB (“CCAB”/”Bolaget”) är ett egenanställningsföretag och erbjuder företag, myndigheter, organisationer och privatpersoner en flexibel anställningslösning och faktureringstjänst. 

1.2                 Bolaget anställer Egenanställda som å Bolagets vägnar utför arbete för Uppdragsgivaren i enlighet med ett Uppdragsavtal. 

1.3                 Bestämmelserna som följer nedan utgör en del av det avtalsinnehåll som reglerar anställningsförhållandet mellan Bolaget och den Egenanställda.

1.4                 Vid sidan av dessa Allmänna Villkor gäller det av Parterna upprättade anställningsavtalet jämte bilagor.

1.5                 Parterna är överens om att regler om konvertering stadgade i Lagen om Anställningsskydd (1982:80) inte ska gälla mellan parterna. CCAB och den Egenanställda kan alltså träffa avtal om särskild visstidsanställning utan någon begränsning vad gäller den totala anställningens längd utan att konvertering till tillsvidareanställning sker. 

2                    DEFINITIONER

2.1                 Administrativa Uppgifter, avser arbete som CCAB utför enligt nedan.

•                    Fakturering

•                    Löneadministration

•                    Administration och inbetalning av arbetsgivaravgifter och källskatter till Skatteverket.

•                    Kontrolluppgifter

•                    Utfärdande av arbetsgivarintyg

•                    Tillhandahållande av försäkringar

2.2                 Egenanställd, arbetstagare som äger en reglerad rätt att initiera Uppdrag med Uppdragsgivaren för Uppdragstagarens räkning. Den Egenanställde initierar Uppdraget och anställs sedan av Uppdragstagaren som ansvarar för Uppdragets utförande i förhållande till Uppdragsgivaren. Med skrivelsen ”initiera uppdrag med uppdragsgivare” ska det förstås att det är den egenanställde som inleder någon form av kontakt med Uppdragsgivaren gällande utförande av Uppdrag. Detta gäller oavsett om Uppdraget är utannonserat eller på annat sätt utlyst till allmänheten eller om Uppdraget erhålls genom ett slutet förfarande.

2.3                 Parter/Parterna, Uppdragsgivaren och Uppdragstagaren gemensamt. 

2.4                 Uppdragsgivare, fysisk eller juridisk person som beställer arbete av Uppdragstagaren. Arbetet utförs i enlighet med det av Parterna upprättade Uppdragsavtalet jämte bilagor.

2.5                 Uppdragstagare, CCAB som ansvarar för att uppdraget utförs i enlighet med det av Parterna upprättade Uppdragsavtalet jämtebilagor.

2.6                 Uppdragsavtal, Det av upprättade avtalet som reglerar Parternas uppdragsförhållande. 

2.7                 Uppdrag, den uppgift som framgår av Uppdragsavtal jämte bilagor och som ska utföras av Utföraren. 

2.8                 Utförare, den egenanställde som av Uppdragstagaren är anställd för att utföra det Uppdrag som framgår av Uppdragsavtalet. 

3                    AVTAL OM UPPDRAG

3.1                 Den Egenanställde är anställd under utförande av uppdrag och kontraktspart är således CCAB. Förutsättningar för att bli anställd och utföra uppdrag är att den egenanställde registrerat sina personliga uppgifter genom att skapa ett konto på coolcompany.com. För att kontot ska registreras hos CCAB krävs att den egenanställde accepterar allmänna villkoren – egenanställd, läser igenom visstidsanställningsavtal, och förstår innebörden av anställningsformen, samt läser igenom vår integritetspolicy avseende personuppgiftsbehandling. Slutligen är detta avtal villkorat att gälla endast under förutsättning att CCAB åtar sig uppdrag som den egenanställde utför.

3.2                 Den Egenanställde ska utföra arbetet under uppdraget inom ramen för en s.k. Särskild visstidsanställning enligt 5 § Lag(1982:80) om anställningsskydd (LAS). Det är en anställning vars villkor, tid, utförande och omfattning i övrigt, korresponderar med Uppdraget. Uppdraget löper från det datum den egenanställde rapporterat in som startdatum i arbetsbeskrivningen/uppdragsavtal och löper till det datum som angivits som slutdatum i arbetsbeskrivningen, om inte ändringar skett vilka skriftligen godkänts.

3.3                 CCAB har rätt, men ingen skyldighet, att åta sig uppdrag. CCAB förbehåller sig således rätten att i varje enskilt fall kunna avböja anställning av sökande till egenanställning utan att behöva ange särskilda skäl. CCAB åtar sig aldrig Uppdrag som inte ryms i omfattningen av Bolagets försäkringar. CCAB kan inte åta sig uppdrag av viss sort som exempelvis kräver certifieringar eller innebär hög skaderisk för den egenanställde. Innan uppdrag inom yrkesutövning av sådan karaktär som kräver någon form av tillstånd eller auktorisations- eller legitimationsplikt eller liknande ska den Egenanställde på eget initiativ tillhandahålla Bolaget med de underlag som krävs. CCAB är i samtliga fall kontraktspart gentemot Uppdragsgivaren avseende Uppdrag.

3.4                 Den egenanställde har rätt att utföra flera uppdrag parallellt under förutsättning att dessa inte kan anses konkurrerande på så vis att en intressekonflikt mellan olika Uppdragsgivare samt mellan CCAB och olika Uppdragsgivare kan uppstå.

3.5                 Vid överenskommelse om ändrat uppdrag ska den Egenanställde meddela CCAB detta skriftligen. 

4                    BEKRÄFTELSE AV UPPDRAG

4.1                 Den egenanställde måste för att bekräfta uppdragsåtagande genom CCAB ha godkänt allmänna villkor och visstidsanställningsavtal. Den Egenanställde ska vid åtagande av Uppdrag tillse att Uppdragsgivaren avger instruktion, alternativt avge detta själv, till CCAB om Uppdraget i enlighet med de villkor som den Egenanställde och Uppdragsgivaren har diskuterat. Den Egenanställde ska föranmäla sitt Uppdrag och invänta ett godkännande att CCAB åtar sig Uppdraget för att anställningsförhållande ska anses föreligga. Den Egenanställde kan aldrig anses anställd av CCAB innan Uppdragsgivaren godkänt Uppdrag genom att signera avtal med CCAB som motpart. Det är den Egenanställdes ansvar att tillse att Uppdragsgivaren godkänner eller signerar CCAB:s Allmänna Villkor – Uppdragsgivare. 

5                    ARBETSMILJÖ

5.1                 Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska iakttas av både Uppdragsgivaren och den Egenanställde. CCAB tillhandahåller viktig information om arbetsmiljö indelat efter respektive bransch på sin hemsida. Det åligger den Egenanställde att ta del av informationen om arbetsmiljö som är tillämplig för det aktuella Uppdraget. Vid frågor kan den Egenanställde vända sig till CCAB. Uppdragsgivaren svarar för arbets-ledning och kontroll och uppföljning av den Egen-anställdes arbete. Det åligger den Egenanställde att ta till sig, av Uppdragsgivaren givna, instruktioner och information som behövs för att på ett korrekt och från arbetsmiljösynpunkt säkert sätt utföra uppdrag. Uppdragsgivaren står för tillhandahållande av arbetsplats och nödvändig utrustning som behövs för den Egenanställdes arbetsuppgifter, om den Egenanställde inte arbetar ensam. Den Egenanställde ska innan Uppdrag utförs ha god kännedom om möjliga risker med ett Uppdrag. Syftet är att den Egenanställde ska kunna utföra Uppdrag utan risk för att skada ska uppkomma.

5.2                 Den Egenanställde ska behandlas likvärdigt av Uppdragsgivaren i jämförelse med dennes övriga personal, under förutsättning att Uppdragsgivaren inte är en privatperson. Diskriminering och/eller kränkande behandling ska anmälas till CCAB.

5.3                 Den Egenanställde får ej utföra uppdrag för vilket denne inte har rätt/eller tillräcklig utbildning.

5.4                 Den Egenanställde får ej utföra Uppdrag som kräver tillträde till område där det finns påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall utan att först ha mottagit tillräckliga instruktioner och relevant skyddsutrustning från Uppdragsgivaren. Råder den Egenanställde över arbetsstället, eller om Uppdragsgivaren är en privatperson, så måste den Egenanställde kunna kontrollera att det på arbetsstället finns sådana fasta anordningar att inte risk för ohälsa eller olycksfall föreligger. Det åligger därvid den Egenanställde att tillse att relevant skyddsutrustning används.

5.5                 Arbetstid ska förläggas i enlighet med Arbetstidslag (1982:901), eller lag som träder i dess ställe och föreskrifter som meddelats med stöd i gällande lag. 

5.6                 Fordon ska vara godkänt för att användas i trafik och får ej framföras på ett vis som kan anses osäkert. För Uppdrag som kan kräva någon form av skyddsutrustning ska lämplig skyddsutrustning användas. Vid användning av skyddsutrustning så ska samtlig av denna utrustning vara godkänd för ändamålet, underhållen, besiktigad av ackrediterat företag om detta är ett krav enligt arbetsmiljöregler, hel och användas på korrekt sätt. För arbete som kräver skyddsutrustning måste utrustningen ha erhållits innan Uppdraget påbörjas. Lokaler, maskiner, redskap och andra tekniska anordningar som ska nyttjas av den Egenanställde ska vara väl underhållen.

5.7                 Det åligger den Egenanställde att anmäla undermålig eller farlig arbetsmiljö samt bristfällig utrustning och skyddsutrustning till CCAB, på arbetsmiljo@coolcompany.se. Det åligger även den Egenanställde att till Uppdragsgivaren och CCAB att rapportera om det inträffar något tillbud vid arbetsplatsen eller i samband med Uppdraget.

5.8                 CCAB planerar, leder och kontrollerar sin verksamhet så långt det går i varje enskilt fall för att arbetsmiljön ska uppfylla föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. CCAB informerar den Egenanställde innan Uppdrag påbörjas om risker genom en arbetsmiljöinstruktion för den bransch som den Egenanställde är sysselsatt inom. Det åligger den Egenanställde att läsa de dokument som CCAB hänvisar till i sin checklista för arbetsmiljö där CCAB länkar till föreskrifter som är obligatoriska att läsa innan Uppdrag men även andra viktiga dokument som kan guida den Egenanställde rätt så den Egenanställde kan arbeta under trygga förhållanden. 

Den Egenanställde informeras om att CCAB tillhandahåller anpassad information i form av föreskrifter och dokument beroende på vilken bransch den Egenanställde verkar inom.

5.9                 CCAB utreder antingen själv, eller eventuellt med hjälp av Uppdragsgivaren, arbetsskador, undersöker riskerna i verksamheten och vidtar de åtgärder som man kan se föranleds av detta.

5.10               CCAB för dokumentation över arbetsmiljön och arbetet med denna och försöker utifrån analyser införa lämpliga åtgärder för att kunna åstadkomma säker arbetsmiljö för den egenanställde.

5.11               CCAB har ett ansvar för arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet för den Egenanställde under dennes anställning hos CCAB. 

5.12               CCAB har skyddsombud och en skyddskommitté som den Egenanställde kan vända sig till med underrättelse om undermålig arbetsmiljö.

5.13               CCAB kan endast ha ett ansvar för arbetsmiljö om ett giltigt anställningsförhållande föreligger mellan den Egenanställde och CCAB. 

5.14               Den Egenanställde informeras om att rutiner för olika händelser finns upprättade. Rutiner finns bland annat för skadeanmälan, våld eller hotincidenter och finns tillgängliga på CCAB:s hemsida. 

6                    FAKTURA

6.1                 Faktura för Uppdrag skickas ut senast 30 dagar efter avslutat arbete varför fakturaunderlag som den Egenanställde lämnar in måste vara CCAB tillhanda senast 10 dagar efter avslutat arbete.

7                    LÖN

7.1                 Pris för Uppdrag är det som utgör beräkningsunderlag för den Egenanställdes lön. Den Egenanställde är den som bedömer och prissätter Uppdrag gentemot Uppdragsgivaren. Den Egenanställde förbinder sig dock att inte prissätta Uppdrag under 130 kr brutto per timme.

Avdrag görs för lagstadgade skatter och avgifter samt för CCAB:s kostnad för administrativa uppgifter innan lön betalas ut till den Egenanställde. Den Egenanställde anger vilket pris denne vill ta för Uppdrag. Eventuell moms tillkommer på priset och på prisändringar. Den del som utgör semesterersättning med 12 procent framgår av varje lönespecifikation. Semester utgår i övrigt i enlighet med semesterlag 1977:480. För det fall semesterledighet är överenskommet med Uppdragsgivare under uppdrag ska detta föranmälas innan uppdrag påbörjas till CCAB.

7.2                 Den Egenanställde är under vissa villkor berättigad till en garanterad lön. Detta innebär att den Egenanställde i vissa fall kan erhålla en lön för hela uppdragstiden trots att Uppdragsgivaren inte betalar för Uppdrag eller avslutar Uppdrag tidigare vilket dock ej får bero på misskötsel från den egenanställdes sida. För att vara berättigad garantilön hos CCAB ska följande villkor uppfyllas av den egenanställde:

A) Uppdrag ska ha föranmälts innan det påbörjats och bekräftats av Uppdragsgivaren gentemot CCAB innan det påbörjats. Bekräftelse från Uppdragsgivaren ska inbegripa uppdragsbeskrivelse, inkluderat startdatum och slutdatum samt pris. Den Egenanställde ansvarar själv för att Uppdragsgivaren bekräftar Uppdrag gentemot CCAB innan uppdrag påbörjats.

B) Uppdrag får ej avslutas tidigare av Uppdragsgivaren med anledning av påvisad misskötsel från den Egenanställdes sida. Misskötsel kan bestå av, men är inte begränsat till att endast utgöras av följande, upprepade sena ankomster, att den Egenanställde inte efterföljt skriftligt givna instruktioner från Uppdragsgivaren eller om Uppdrag kunnat påvisas ej utförts fackmannamässigt.

C) den Egenanställde ska under den tidsperiod som framgår av uppdragsbeskrivningen stå till CCAB:s förfogande på så vis att den Egenanställde måste acceptera uppdrag som CCAB erbjuder denne. CCAB erbjuder Uppdrag inom samma bransch som det ursprungliga och som antingen kan utföras på distans eller i vart fall inte längre bort än 12 mil från den Egenanställdes folkbokföringsadress.

Ersättning för garanterad lön beräknas i de fall Uppdragsgivare ej betalar CCAB utifrån minimilön. För de fall Uppdragsgivaren betalar CCAB för Uppdrag utgår eventuell mellanskillnad mellan minimilön och avtalad bruttoersättning per timme. (lön utgår i samtliga fall efter att CCAB:s administrativa avgifts dragits samt efter att CCAB betalat in lagstadgade avgifter). Garanterad lön utbetalas den 25:e månaden efter att Uppdrag avslutats.

7.3                 Den Egenanställde har rätt att debitera Uppdragsgivaren för traktamente, logi, reseersättning och utlägg för förbrukningsartiklar som använts för Uppdrag efter överenskommelse med Uppdragsgivaren. Den Egenanställde ansvarar själv för inköp av förbrukningsmateriel eller varor för vidareförsäljning vilket sker med den Egenanställdes egna medel och denne får aldrig inhandla produkter i CCAB:s namn på kredit. Kvitton för dessa inköp ska sedan redovisas i original till CCAB och registreras i CCAB:s system. Den Egenanställde är skyldig att föra löpande tidrapportering av sin arbetstid, körjournaler och traktamente. Dokumentationen ska på begäran kunna presenteras och redogöras för CCAB. Vid beviljat avdrag för reseutlägg förbinder sig den egenanställde att enbart använda utlägget i tjänsten och ej för privata ändamål. CCAB förbehåller sig rätten att avgöra var tjänstestället är beläget.

7.3                 Den Egenanställde har rätt att debitera Uppdragsgivaren för traktamente, logi, reseersättning och utlägg för förbrukningsartiklar som använts för Uppdrag efter överenskommelse med Uppdragsgivaren. Den Egenanställde ansvarar själv för inköp av förbrukningsmateriel eller varor för vidareförsäljning vilket sker med den Egenanställdes egna medel och denne får aldrig inhandla produkter i CCAB:s namn på kredit. Kvitton för dessa inköp ska sedan redovisas i original till CCAB och registreras i CCAB:s system. Den Egenanställde är skyldig att föra löpande tidrapportering av sin arbetstid, körjournaler och traktamente. Dokumentationen ska på begäran kunna presenteras och redogöras för CCAB. Vid beviljat avdrag för reseutlägg förbinder sig den egenanställde att enbart använda utlägget i tjänsten och ej för privata ändamål. CCAB förbehåller sig rätten att avgöra var tjänstestället är beläget.

8                    REKLAMATION

8.1                 Den Egenanställde ska hantera reklamationer avseende Uppdrag. Om Uppdragsgivaren gör gällande att arbetet på något vis är bristfälligt utfört är det den Egenanställdes skyldighet att utan dröjsmål åtgärda påvisade brister. Det åligger den Egenanställde att genast rapportera eventuella reklamationer till CCAB.

8.2                 Anmärkningar avseende CCAB:s utförande av administrativa uppgifter ska av Uppdragsgivaren och/eller den Egenanställde framställas direkt till CCAB utan dröjsmål och senast inom 14 dagar efter slutförandet av aktuella administrativa uppgifter. Är Konsumenttjänstlagen, alternativt Konsumentköplagen, tillämplig för Uppdragsgivaren så gäller tillämplig lag för reklamation.

9                    ANSVAR

9.1                 CCAB:s ansvar är begränsat till oaktsamhet avseende administrativa uppgifter gällande den Egenanställde. CCAB frånsäger sig, så långt tillämplig lagstiftning medger, allt ansvar för direkt eller indirekt skada av vilket slag det vara må, som uppstår till följd av och/eller har samband med den Egenanställdes utförande av Uppdrag för Uppdragsgivaren.

9.2                 CCAB utgår ifrån att den Egenanställde vid utförande av varje Uppdrag för CCAB:s räkning arbetar professionellt och i enlighet med tillämpliga lagar, förordningar och eventuella föreskrifter. Den Egenanställde ska vidare utföra Uppdrag på ett fackmannamässigt sätt och med den kvalitét som en Uppdragsgivaren rimligen kan förvänta sig av den Egenanställde med hänsyn tagen till gjorda överenskommelser och utfästelser, pris och övriga omständigheter.

9.3                 I det fall Uppdragsgivaren begär avhjälpande från CCAB så har CCAB rätt att välja att antingen självt utföra avhjälpande på den Egenanställdes bekostnad eller kräva att den Egenanställde utför och bekostar sådant avhjälpande.

9.4                 Om den brist som Uppdragsgivaren påtalar omfattas av CCAB:s ansvarsförsäkring har CCAB rätt att bestämma att avhjälpandet och andra kostnader som kan komma att uppstå i samband därmed, ska bäras av CCAB:s ansvarsförsäkring, i vilket fall eventuell självrisk och ökade försäkringskostnader som CCAB kan komma att drabbas av ska ersättas av den Egenanställde.

9.5                 Den Egenanställde är skyldig att samverka och bistå CCAB och försäkringsbolag vid försäkringsutredningar och liknande.

9.6                 Då Uppdragsgivaren ansvarar för den Egenanställde såsom för egen anställd personal är det Uppdragsgivaren som är ansvarig för förlust och skada som den Egenanställde kan orsaka Uppdragsgivaren eller tredje man inom ramen för Egenanställdes utförande av arbete åt Uppdragsgivaren. I andra hand kan detta täckas av CCAB:s ansvarsförsäkring eller den ansvarsförsäkring som eventuellt tecknats speciellt av Egenanställde. I de fall Uppdragsgivaren utgör en konsument gäller CCAB:s ansvarsförsäkring.

9.7                 CCAB ansvarar inte i något fall för indirekt skada. Indirekt skada kan t.ex. vara utebliven vinst, förlust, eller annan följdskada, inklusive Uppdragsgivarens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man eller förlust av information.

9.8                 Ansvar för personskada regleras enligt svensk lagstiftning. 

9.9                 Skulle skadeståndsansvar gentemot den Egenanställde uppstå för CCAB är CCAB:s ansvar begränsat till 0,5 prisbasbelopp, dock högst CCAB:s andel av Uppdragets fakturerade belopp. Vid uppdrag på löpande räkning beräknas det fakturerade beloppet på priset för de senaste tolv (12) månaderna för Uppdraget. Om det pris den Egenanställde avtalat med Uppdragsgivaren understiger 0,5 prisbasbelopp ska CCAB:s maximala ansvar i stället vara begränsat till ett belopp som motsvarar 0,1 prisbasbelopp.

9.10               I den mån skadestånds-, ersättnings- eller annat ansvar skulle uppstå för CCAB gentemot tredje man utöver vad parterna kommit överens om enligt dessa villkor, ska den Egenanställde stå ansvaret där för och hålla CCAB skadeslöst.

9.11               Den Egenanställde förbinder sig att vara informerad om och att följa gällande lagstiftning i sitt yrkesutövande, samt att på heder och samvete försäkra att de uppgifter som denne lämnar om sig själv och Uppdrag är korrekta.

9.12 I det fall då Egenanställd har giltig A1 intyg och uppdraget inte löper mer än 24 månader ska inte avdrag för sociala avgifter göras. Den Egenanställde betalar istället in sociala avgifter i hemmahörande land. I de fall då Egenanställd försummar att betala in sociala avgifter i hemmahörande land enligt giltigt A1 intyg och Skatteverket i landet kräver in pengarna från Cool Company Skandinavien AB blir den Egenanställde skyldig att betala motsvarande summa till Cool Company Skandinavien AB.

10                  SJUKERSÄTTNING

10.1               Om den Egenanställde blir sjuk och därför inte kan tjänstgöra ska detta snarast möjligt meddelas CCAB. Detta görs genom att den Egenanställde mailar till sjukanmalan@coolcompany.com. 

Den Egenanställde ska vid samma tillfälle eller så snart som möjligt, på samma sätt som ovan, meddela CCAB om när arbetet beräknas kunna återupptas. 

Sjuklön ska som huvudregel inte betalas för tid innan CCAB fått anmälan om sjukdomsfallet. 

10.2               Den Egenanställde har rätt till sjuklön enligt lag. 

10.3               För att den Egenanställda ska vara berättigad till sjuklön måste följande uppfyllas;

10.3.1           den Egenanställde ska uppfylla Försäkringskassans krav.

10.3.2           Den Egenanställde ska ha ingått ett anställningsavtal med CCAB

10.3.3           ett Uppdrag ska finnas registrerat och vara godkänt av CCAB för de dagar den Egenanställde är sjuk.

10.3.4           CCAB har skickat faktura till Uppdragsgivare för aktuellt Uppdrag.

10.4               Ytterligare förutsättning för sjuklön är att den Egenanställde till CCAB inlämnar skriftlig försäkran om 

10.4.1           att den Egenanställde varit sjuk

10.4.2           i vilken omfattning arbetsförmågan varit nedsatt på grund av sjukdomen samt

10.4.3           vilka dagar den Egenanställde skulle ha arbetat.

10.5               Vid sjukdomsfall som varar längre än sju kalenderdagar ska den Egenanställde, för att ha rätt till sjuklön, från och med den åttonde dagen i sjuklöneperioden för CCAB uppvisa läkarintyg som styrker sjukdomen från och med den åttonde dagen. Läkarintyget ska styrka nedsättningen av arbetsförmågan och sjukperiodens längd. 

Om CCAB begär det ska den Egenanställde lämna motsvarande ovan läkarintyg från en tidigare dag.

CCAB har rätt att anvisa läkare. 

Läkarintyg kan inskickas med post till följande adress: 

Cool Company Skandinavien AB

Tegnérgatan 2C, 113 58 Stockholm.

10.6               Den Egenanställde har rätt till sjukersättning från första dagen av anställningstiden men om den avtalade anställningstiden är kortare än en månad inträder rätten till sjuklön endast om den Egenanställde tillträtt anställningen och därefter varit anställd fjorton kalenderdagar i följd. (Dag då den Egenanställde varit frånvarande utan giltigt skäl medräknas inte). Vid beräkning av kvalifikationstiden ska tidigare anställningar under CCAB medräknas, om tiden mellan anställningarna inte överstiger fjorton kalenderdagar.

10.7               Ovanstående gäller även om den Egenanställde blir oförmögen på grund av olycksfall eller arbetsskada och måste avhålla sig från arbete på grund av risk för överförande av smitta som ger rätt till ersättning enligt lag om ersättning till smittbärare. 

11                  FÖRSÄKRING

11.1               Den Egenanställde har under sin anställning hos CCAB olycksfallsförsäkring (tfo) och grupplivförsäk¬ring (tgl). Det åligger den Egenanställde att kontrollera att tillräcklig och korrekt försäkring föreligger för utförande av visst uppdrag.

11.2               Vidare kan den Egenanställde, om så stadgas i anställningsavtalet, omfattas av genom CCAB tecknad försäkring om pension (motsvarande 4,5% av lönen) samt tjänstepensionsförsäkring innefattande 

11.2.1           Rehabiliteringsförsäkring med samtalsstöd

11.2.2           Sjukförsäkring (förutsätter godkänd hälsoprövning) 

11.2.3           Efterlevandepension

11.2.4           Premiebefrielseförsäkring samt

11.2.5           Tjänstegrupplivförsäkring

11.3               Tilläggsförsäkringar måste tecknas i vissa branscher och för viss typ av uppdrag. CCAB tillhandahåller dessa försäkringar på den egenanställdes bekostnad. Det åligger den egenanställde att ha tilläggsförsäkring innan uppdraget påbörjas om så krävs.

12                  ARBETSLÖSHETSERSÄTTNING

12.1               Huruvida den Egenanställde har rätt till arbetslöshetsersättning eller ej är inget som CCAB, eller någon annan, kan avgöra på förhand. Det sker en bedömning i varje enskilt fall. Den Egenanställde måste vid denna bedömning uppfylla de lagstadgade kraven som finns för att vara berättigad ersättning.

13                  IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

13.1               Äganderätt till allt resultat som den Egenanställde utför med anledning av Uppdrag tillkommer CCAB, om inte annat gäller av tvingande lag eller annat har avtalats. CCAB överlåter allt resultat till Uppdragsgivaren. All upphovsrätt exklusive ideell rätt liksom annan immateriell rätt till resultat ska således efter Uppdrag utgöra Uppdragsgivarens egendom.

13.2               Om den Egenanställde använder medtagen programvara eller annat verktyg vid utförande av Uppdrag för Uppdragsgivaren, så övergår inte rätten till sådana verktyg till Uppdragsgivaren.

13.3               Den Egenanställde är ansvarig för att tillse att resultat inte utsätts för immaterialrättsliga intrång samt att tillse att denne inte olovligen brukar andras system.

13.4               CCAB ansvarar inte för resultats immaterialrättsliga intrång.

14                  PERSONUPPGIFTER

14.1               Den Egenanställde får inte behandla Uppdragsgivarens personuppgifter utanför sin anställning hos CCAB. All behandling av Uppdragsgivarens personuppgifter ska ske genom upprättat konto på CCAB:s hemsida. CCAB behandlar personuppgifter i enlighet med vid var tid tillämplig lagstiftning. För mer information avseende CCAB:s personuppgiftsbehandling se CCAB:s Integritetspolicy.

15                  SEKRETESS

15.1               ”Konfidentiell Information” betyder i Avtalet varje information, oavsett om informationen lämnats skriftligen eller muntligen och oberoende av formant, som den Egenanställde, erhåller från CCAB, Uppdragsgivaren eller någon av den CCABs eller Uppdragsgivarens representanter eller ägare, i samband med och i anledning av ett enskilt Uppdrag.

15.2               Under ett enskilt Uppdrag och under ett år därefter åtar sig den Egenanställde att inte lämna ut Konfidentiell Information till någon tredje part eller använda den för något annat syfte än för Samarbetet. Konfidentiell Information omfattar inte information som:

15.2.1           vid tidpunkten för utlämnandet är eller senare blir tillgänglig för allmänheten på annat sätt än genom överträdelse mot detta Avtal;

15.2.2           mottagits av en tredje part som inte fått informationen genom otillåtet avslöjande;

15.2.3           Den Egenanställde kan visa är självständigt utvecklad eller känd av den Egenanställde sedan tidigare (förutsatt att informationen inte inkluderar eller är baserad på Konfidentiell Information).

15.3               Detta sekretessåtagande förhindrar inte Den Egenanställde från att lämna sådan information som Den Egenanställde har skyldighet att lämna ut enligt lag, dom eller myndighetsbeslut. Om Den Egenanställde skulle ha eller åläggas skyldighet att lämna sådan information, åtar sig sådan Den Egenanställde att snarast möjligt underrätta CCAB, i den utsträckning som tillåts enligt lag. Den Egenanställde ska vidta rimliga affärsmässiga ansträngningar för att tillse att information som lämnas i enlighet med denna punkt, så långt möjligt, behandlas konfidentiellt av mottagaren av informationen.

15.4               Om Den Egenanställde bryter mot detta sekretessåtagande, ska sådan Den Egenanställde betala 50 000 kronor för varje överträdelse till CCAB. Utgivande av vite förtar inte CCABs rätt att begära skadestånd motsvarande den verkliga skadan.

16                  AVTALSTID

16.1               Avtalet gäller under den tid som anställningsavtalet gäller.

17                  MEDDELANDEN

17.1               Samtliga meddelanden under dessa allmänna villkor ska ske genom CCAB:s portal, rekommenderat brev eller e-post till parternas angivna adresser.

17.2               Meddelande ska anses ha kommit mottagaren tillhanda:

17.3               om avsänt med rekommenderat brev: två dagar efter avlämnande för postbefordran och

17.4               om avsänt med e-post: vid avsändandet om mottagande behörigen bekräftats.

18                  ÖVRIGT

18.1               CCAB förbehåller sig rätten att ändra i ovanstående text och avtal utan att meddela detta i förhand. 

18.2               Den Egenanställde har aldrig rätt att använda CCAB:s företagsuppgifter vid inköp av varor och/eller tjänster om inte skriftligt medgivande finns i respektive fall, ej heller rätt att använda CCAB:s företagsuppgifter vid offertlämnande eller ingå avtal i CCAB:s namn och/eller för CCAB:s räkning eller i övrigt vidta någon juridiskt bindande åtgärd utöver vad CCAB:s system tillåter enligt coolcompany.com.

18.3               Utrustning som den Egenanställde eventuellt fått av Uppdragsgivaren för utförande av Uppdrag ska senast i samband med Uppdrags upphörande, eller det tidigare datum Uppdragsgivaren anger, ha lämnats åter. Den Egenanställde ska återlämna alla affärshandlingar av vad slag må vara såsom exempelvis firmapapper, korrespondens, redogörelser, sammanställningar och register.

18.4               Den Egenanställde försäkrar även i och med ingånget avtal med CCAB att denne inte har näringsförbud, är fullt frisk och arbetsför, samt att på heder och samvete försäkrar att de uppgifter som lämnats om denne som person samt för de Uppdrag denne ska utföra är korrekta.