Den frilansande arkitekten

Raphael frilansar som arkitekt med sin bas i Sverige och kundlistan i Schweiz. Vi fick chansen att höra hur han ser på sin bransch, sitt frilansliv och framtiden.

Under mina arkitekturstudier i Schweiz fick jag flera möjligheter att arbeta, vilket gav mig både arbetslivserfarenhet och chansen att knyta kontakter. Utbildningen i Schweiz var också nära kopplad till näringslivet, där alla professorer och assistenter hade egna firmor, vilket gjorde det möjligt att bygga ett nätverk redan under studietiden.

Efter att ha tagit min kandidatexamen fick jag omedelbart jobb hos en assistent som hade egen byrå i Basel. Frilansarbete är inte så vanligt i Schweiz, så jag arbetade alltid som anställd på olika byråer.

Efter flytten till Sverige och med den nuvarande svåra situationen på arkitektur- och byggmarknaden, återknöt jag kontakten med flera av mina tidigare arbetsgivare i Schweiz och hittade snabbt frilansarbete. Frilansarbete blev det självklara valet eftersom processen är väldigt enkel och passar perfekt för olika kortsiktiga projekt.

Kan du berätta lite mer om ditt arbete och din bransch?
Arkitektur, som en del av byggmarknaden, är en bransch i stor förändring. Byggandet har en enorm klimatpåverkan, samtidigt som arkitekturen är en oundviklig del av människors liv. Därför behövs nya sätt att både utveckla och genomföra projekt. Jag ser en stor möjlighet för unga arkitekter att påverka hur vi bygger och komma med nya idéer. Detta innebär också förändringar i planeringsarbete och arbetssätt.

Jag har märkt att det pågår ett generationsskifte som även innebär en öppenhet för distansarbete. Arkitekturarbete har traditionellt sett varit väldigt platsbundet med nära (fysiskt) samarbete och platsbesök.

Under covid-pandemin har branschen blivit mer öppen för distansarbete, och olika verktyg för enklare samarbete på distans har utvecklats, vilket underlättar det dagliga arbetet. Till exempel har jag och min kund nästan alltid digitala möten med olika byggnadskonsulter, även om min kund och konsulterna är geografiskt nära varandra. Fler och fler arbetsgivare inser att möten kan bli effektivare på distans, vilket öppnar möjligheterna för frilansarbete.

Vissa arbetsuppgifter är naturligtvis fortfarande väldigt platsbundna, såsom själva byggprocessen och dess övervakning. För den initiala designidén är det dock väldigt fördelaktigt att ha varit på plats, eftersom det är en integrerad del av ett arkitektoniskt projekt. Detta är en utmaning som till viss del kan mötas med olika teknologier, som 3D-modeller och virtuella platsbesök.

Under mitt arbete har jag själv rest en gång till Schweiz för ett projekt och har en resa inplanerad nu i sommar.

Hur skulle du beskriva livet som frilansare?
Livet som frilansare erbjuder många möjligheter till god livskvalitet men kommer också med vissa risker. Jag uppskattar flexibiliteten att kunna planera och utföra mitt arbete enligt mitt eget schema.

Nackdelen är att man är mycket beroende av kundens projektsituation och framtida planer. I början var min planering väldigt kortsiktig, vecka för vecka, men nu har jag hittat en kund med långsiktig planering, vilket underlättar min kapacitetsplanering enormt.

Hittills har jag hittat uppdrag genom mitt befintliga kontaktnät, som mestadels består av tidigare kollegor och arbetsgivare. Detta har fördelar för båda parter: jag är redan bekant med rutinerna och arbetssättet på de specifika företagen, och mina kunder känner mig som person och vet vad de kan förvänta sig av mitt arbete.

Framöver är målet att utöka min verksamhet med nya kunder utanför mitt nuvarande kontaktnät, både i Sverige och Schweiz. Detta är en pågående process som jag främst driver genom olika digitala plattformar som LinkedIn, samt genom att delta på fysiska event och föredrag. Samtidigt försöker jag expandera mitt nätverk genom mina befintliga kontakter.

Ser du dig själv fortsätta som frilansare i framtiden?
Jag gillar friheten och variationen i arbetet som frilansare. Att kunna arbeta för olika kunder ökar mångfalden av projekt och höjer min motivation samt ger mig möjlighet att samla värdefull arbetserfarenhet. Därför vill jag gärna fortsätta arbeta som frilansare på kort sikt. På längre sikt är målet att antingen satsa helhjärtat på att starta eget företag eller hitta en fast anställning som passar mig.

Har du några mål eller planer för arbete i den närmaste framtiden?
På kort sikt vill jag gärna utöka min verksamhet i Norden och samla erfarenheter av arkitekturmarknaden här. Framöver skulle det vara väldigt spännande att arbeta i både Schweiz och Norden med projekt som berikar varandra. Dessutom vill jag utöka min verksamhet genom att hitta nya kunder utanför mitt nuvarande kontaktnät och på så sätt etablera en mer långsiktig och hållbar projektsituation.

Vilka tips och rekommendationer skulle du ge någon som funderar på att börja frilansa?
Ha en professionell kommunikation med potentiella kunder och var väl förberedd inför första mötet. Dessutom är det viktigt att ha en genomtänkt prisberäkning. Det handlar inte bara om din slutliga lön, utan även om dina utgifter för infrastruktur, mjukvaror, material och verktyg som behövs för uppdraget, semesterersättning och sociala avgifter.

Om du arbetar för ett företag utomlands är det också viktigt att ha en uppfattning om lönestrukturen i uppdragslandet och kunna argumentera för vad som ingår i din lön. Jämfört med en fast anställning har dina kunder nästan inga fasta utgifter, inga administrativa åtgärder eller arbetsplatskostnader.

En utmaning när man jobbar på distans är att hitta bra rutiner och arbetsorganisation, samt att tänka på sitt välmående. Under perioder har jag ibland känt mig ensam och saknat kaffe- och lunchpauser med kollegor.

Det finns många arbetsplatser för frilansare som skapar ett socialt sammanhang kring arbetet. Hittills har mitt uppdragsläge varit för osäkert, men det är absolut något jag vill utforska i framtiden.