Generelle vilkår - Konsulent

Innhold

1. GYLDIGHET
2. AVTALEN
3. BETALNING
4. REKLAMASJON
5. ANSVAR
6. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER
7. ENDRINGER OG TILLEGG
8. TVISTER
9. AVTALEFORHOLD
10. GYLDIGHET
11. VARSLER OG INFORMASJON
12. ØVRIG

1. Gyldighet

Disse generelle vilkårene omfatter et avtaleforhold (heretter kalt «avtalen») mellom Cool Company Norge AS (heretter kalt «CC») og selskapets kunde i egenskap av konsulentselskap (heretter kalt «konsulent»). CC leverer en fakturatjeneste (heretter kalt «tjenesten»), der CC fakturerer konsulentens motpart. Konsulenten betaler i henhold til denne avtalen F-skatt og bruker CCs tjeneste når det utføres arbeid for motparten, dvs. en tredjepart (heretter kalt «tredjepart»).

3. Betaling

Betalingen til konsulenten korresponderer med verdien på fakturaen som sendes til tredjeparten. Konsulenten rapporterer selv inn beløpet som fakturaen skal sette av til CC via konsulentens personlige konto. Når det kreves, legges merverdiavgift til på den innrapporterte prisen.

5. Ansvar

CCs ansvar er begrenset til kun å omfatte tjenesten under denne avtalen. CC står dermed kun til ansvar for betaling til konsulenten av fakturaverdien som CC mottar fra tredjeparten, noe som innebærer at CC ikke betaler konsulenten hvis ikke tredjeparten betaler fakturaen som CC har utstedt for konsulentens regning. CC er ikke ansvarlig for direkte og indirekte skader, enten de er uaktsomme eller ikke, som har oppstått i anledning arbeidet konsulenten har utført og som fakturaen gjelder.

7. Endringer og tillegg

Ingen endringer og/eller tillegg til denne avtalen er gyldige hvis de ikke er utført skriftlig og signert av en behørig representant for hver enkelt part.

9. Avtaleforhold

Denne avtalen gjelder ved siden av den informasjonen som er gjort tilgjengelig av konsulenten på CCs nettsted. Denne avtalen har forrang over tidligere avtaler mellom partene, uansett hvilken form tidligere avtaler har hatt.

11. Varsler og informasjon

11.1 Alle varsler og all informasjon under denne avtalen skal skje via CCs portal, rekommandert brev eller e-post til partenes angitte adresser.

11.2 Varsler og informasjon vil anses å ha kommet mottakeren i hende:

a) hvis sendt med rekommandert brev: to dager etter at posten er levert;

b) hvis sendt på e-post: ved sending dersom mottakelse er behørig bekreftet.

2. Avtalen

CCs tjeneste har som formål å legge til rette for selskaper – tredjeparter – som ønsker å motta konsoliderte fakturaer når det benyttes flere uavhengige konsulenter, noe som innebærer at tredjeparten mottar en samordnet faktura for samtlige konsulenter som velger å bruke CCs tjeneste. For å benytte CCs tjeneste må konsulenten registrere en personlig konto på coolcompany.se. For å registrere en konto må Konsulenten først akseptere disse generelle vilkår og samtykke i at CC lagrer og behandler personopplysningene dine i samsvar med CCs samtykkeavtale. CC kan ikke tilby tjenesten hvis fakturaen omfatter arbeid som er utført utenfor Norge.

4. Reklamasjon

Reklamasjoner på CCs utføring av tjenesten skal skriftlig rapporteres til CC av konsulenten senest innen 14 dager fra den datoen tjenesten ble utført på.

6. Behandling av personopplysninger

All behandling av personopplysningene til konsulenten og tredjeparten skjer gjennom CCs nettsted. All behandling av personopplysninger under CCs kontroll utføres i samsvar med EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL RESOLUTION 2016/679 av 27. april 2016 (General Data Protection Regulation «GDPR»).

8. Tvister

Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett.

Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen, skal tvisten først søkes løst gjennom forhandlinger.

Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandlinger, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved voldgift i Norge i henhold til lov av 14. mai 2004 nr. 25 om voldgift (voldgiftsloven). Voldgiftsretten skal settes med en voldgiftsdommer, og voldgiftsstedet skal være Oslo.

10. Gyldighet

Avtalen gjelder på ubestemt tid dersom ikke noe annet avtales mellom partene. Tjenesten tilbys i henhold til datoene som er angitt av konsulenten via konsulentens personlige konto, under forutsetning av at datoen aksepteres av CC og at CC aksepterer å levere tjenesten til konsulenten.

12.   Øvrig

12.1 CC forbeholder seg retten til å endre teksten og avtalen ovenfor uten forhåndsvarsel.

Konsulenten har ikke under noen omstendighet rett til å benytte CCs bedriftsopplysninger ved innkjøp av varer og/eller tjenester eller til å inngå avtaler og/eller juridiske forpliktelser som ikke omfattes av denne avtalen eller som ligger utenfor det som er uttrykkelig tillatt gjennom konsulentens personlige konto på CCs nettsted.

Generelle vilkår, konsulent: Sist oppdatert 26.3.2018.