Alminnelige vilkår – ExpressPay

 1. ANVENDELSESOMRÅDE

Disse generelle vilkårene omfatter et avtaleforhold (heretter kalt «Avtalen») mellom Cool Company Skandinavien AB (heretter kalt «CC») og egenansatte (heretter kalt «Egenansatt») som velger tilleggstjenesten ExpressPay (heretter kalt «Tjenesten»). Tjenesten innebærer at så snart Kunden har bekreftet Oppdrag i henhold til endelig Oppdragsbeskrivelse, vil lønnen din bli betalt innen 24 timer. På den måten kan du få en forskuddslønn. Forskudd på lønn innebærer i praksis at du som ansatt låner penger fra arbeidsgiveren din. Arbeidsgiveren låner dermed ut penger ved å betale for arbeid som ennå ikke er utført.

 1. BAKGRUNN 

CCs Tjeneste er et lån som skal gjøre det lettere for de Egenansatte som ønsker få betalt for utført arbeid straks, i stedet for å vente til etter at Kunden har betalt CC og CC kan betale ut lønn. For å bruke CCs Tjeneste må den Egenansatte ha

en personlig konto registrert på coolcompany.se. For å registrere en konto må den Egenansatte først godta Generelle vilkår – Egenansatt og Avtalen om midlertidig ansettelse. Videre kreves det at Oppdrag skal være registrert, og Kunde skal bekrefte Oppdraget og fakturaen for Oppdraget med Oppdragsbeskrivelse. CC kan ikke tilby Tjenesten dersom fakturaen gjelder arbeid utført utenfor Norge. 

 1. VILKÅR FOR AVTALEN

–       Vilkårene under Generelle Vilkår – Egenansatt må være oppfylt, og CC må kunne påta seg oppdraget og godkjenne oppdraget.

–       Den Egenansatte skal ha fylt 18 år for å kunne benytte Tjenesten.

–       Arbeidet må være utført og godkjent av Kunden din. Kunden gjør dette ved å godkjenne fakturaen.

–       Kunden må være et akseselskap registrert i foretaksregisteret og ha minst to godkjente årsregnskap.

–       Kunden skal anses å ha god betalingsevne og skal ikke ha noen betalingsanmerkninger.

–       Du skal anses å ha god betalingsevne og skal ikke ha noen betalingsanmerkninger.

–       Du godkjenner at vi foretar en sjekk av betalingsanmerkninger. 

–       Du har tidligere sendt minst tre godkjente fakturaer gjennom CC.

–       Det skal ikke foreligge noen vesentlig interessekonflikt mellom deg og Kunden, dvs. du skal ikke ha eierinteresse eller slektskap til noen av Kundeforetakets ledere/firmategner eller lignende.

–       Eventuelle kostnadsfradrag tilgodegjøres kun hvis vi har kvittering eller fakturaer hos oss fysisk når utbetalingen til deg gjøres.

–       Kreditt gjennom Tjenesten kan bevilges opptil 30 000 kroner ekskl. mva. i utestående fakturaer per måned.

–       Kunden må ha en e-postadresse til selskapet. Offentlige adresser som Gmail, Hotmail, Outlook osv. godkjennes ikke.  

–       CC forbeholder seg retten til å avslå søknad om å benytte tjenesten ExpressPay

 1. HVA SKJER DERSOM FAKTURAEN DIN IKKE OPPFYLLER VILKÅRENE?

I tilfeller der Oppdrag ikke oppfyller vilkårene for avtalen under ExpressPay, vil det bli behandlet i samsvar med Generelle vilkår – Egenansatt. Oppdraget vil da bli kontrollert opp mot vilkårene i Generelle vilkår – Egenansatt, og vi sjekker om det er et oppdrag vi kan påta oss.

 1. Utbetaling av lønn

4.1 Betalingen til den Egenansatte beregnes av det beløpet som faktureres Kunden (se mer i Generelle Vilkår – Egenansatt) 

4.2 Betaling skjer innen 24 timer fra tidspunkt for Kundens godkjenning av fakturaen og oppdragsbeskrivelsen. 

 1. Reklamasjon 

Reklamasjon angående CCs utførelse av Tjenesten skjer i henhold til Generelle Vilkår – Egenansatt. Den Egenansatte plikter i henhold til Generelle Vilkår – Egenansatt å utbedre mangler ved utført arbeid som påtales av Kunden. Dersom den Egenansatte ikke utbedrer disse påtalte manglene ved tjenesten som er utført under Oppdraget, plikter den Egenansatte å tilbakebetale utbetalt lønn til CC. Lønn betales deretter ut etter at den Egenansatte har utbedret manglene og Kunde har betalt skyldig beløp til CC. Lønn kan justeres i forbindelse med påtalte mangler, slik at den lønnen som skal utbetales til den Egenansatte kan bli lavere.

 1. Eventuell tilbakebetalingsplikt 

Dersom den Egenansatte ikke korrigerer feil eller mangel i tjenesten som den Egenansatte har utført, kan den Egenansatte være pliktig til å betale tilbake det beløpet vedkommende har mottatt i lønn under Tjenesten Expresspay. 

 1. Motregningsrett 

Hvis du velger å benytte tilleggstjenesten ExpressPay, tillater du samtidig at CC kan motregne forskuddet mot innestående lønn dersom det kreves. 

 1. Endringer og tillegg

       Ingen endringer og/eller tillegg til denne Avtalen er gyldige dersom disse ikke er utformet skriftlig og er signert av en kompetent representant for de respektive partene.  

 1. Overenskomst

Denne avtalen er en tilleggsavtale til Generelle vilkår – Egenansatt. Samtlige klausuler i Generelle Vilkår – Egenansatt gjelder dermed i tillegg til denne avtalen. Dersom avtalene er motstridene, gjelder denne avtale før Generelle Vilkår – Egenansatt. 

 1. Gyldighet  

Avtalen gjelder så lenge Generelle Vilkår – Egenansatt gjelder for den ansatte.

 1. Annet

11.1 CC forbeholder seg retten til å gjøre endringer i ovenstående tekst og avtale uten å meddele dette på forhånd.


Generelle Vilkår ExpressPay: sist oppdatert 2018-08-17.