Cool Company bruker cookies for at nettstedet skal fungere på en god måte for deg og skreddersy din opplevelse av våre digitale tjenester. Ved å surfe videre godkjenner du bruk av cookies. Hvis du vil vite mer eller deaktivere cookies les mer i vår cookie informasjon -

OKLes mer

Alminnelige vilkår – Egenansatt

1. OMFANG OG SØKNAD OM ANSETTELSE

2. Disse alminnelige vilkår gjelder for alle tjenester som Cool Company Norge AS, org.nr. 915 326 099 (“Selskapet”), tildeler ansatte, og skal, med mindre noe annet er skriftlig avtalt, regulere forholdet mellom Selskapet og den ansatte. Med ansatt menes i denne sammenheng en fysisk person som registrerer en konto hos Selskapet, uavhengig av om det inngås arbeidsavtale mellom denne og Selskapet.

3. Disse vilkårene innebærer ikke at ansettelse i selskapet tilbys eller avtales. Dersom den ansatte inngår arbeidsavtale med Selskapet, gjelder denne parallelt med disse alminnelige vilkårene i den perioden ansettelsesavtalen løper.

4. Søknad om ansettelse skjer i henhold til Selskapets til enhver tid gjeldende rutiner. Informasjon om rutinene kan fås ved henvendelse til Selskapets kundeservice.

5. Ved å registrere en konto hos Selskapet aksepterer den ansatte disse alminnelige vilkårene, og forplikter seg til å følge dem.

6. INNHENTING OG REGISTRERING AV OPPDRAG

7. Den ansattes innhenting og registrering av oppdrag skal skje i henhold til disse alminnelige vilkårene.

8. Den ansatte skal alltid informere oppdragsgiveren om at det er Selskapet som er oppdragstaker. Avtale om kompensasjon for et oppdrag skal ikke inngås uten at oppdragsgiveren er informert om at Selskapet er oppdragstaker.

9. Registrering av oppdrag og utstedelse av fakturaer gjøres i det webbaserte verktøyet som Selskapet til enhver tid benytter. Ved å registrere et oppdrag søker den ansatte om ansettelse i Selskapet for å gjennomføre det registrerte oppdraget. Ansattes ansettelse varer i løpet av oppdraget. Oppdrag anses å påbegynne den dagen arbeidstakeren rapportert som tilgangsdato for oppdrag. Oppdrag anses å være gjennomført dagen etter den dagen kunden betaler fakturaen utstedt for oppdrag. I forbindelse med registrering av oppdrag godkjenner den ansatte at Selskapet innhenter kredittopplysninger om vedkommende.

10. Selskapet forbeholder seg retten til etter eget skjønn og uten begrunnelse å nekte ansettelse og/eller et registrert oppdrag, inkludert men ikke begrenset til oppdrag som på tidspunktet for registreringen allerede er utført, oppdrag innen yrkeskategorier som ikke omfattes av selskapets forsikringsdekning m.m. For mer informasjon om unntatte yrkeskategorier ta kontakt med Selskapets kundeservice.

11. Selskapet forbeholder seg retten til å kreve, samt gjøre ansettelse og aksept av oppdrag betinget av, at den ansatte fremlegger lisens, sertifikat mv som kreves for å utføre oppdraget. Den ansatte skal alltid informere Selskapet om forhold som med rimelighet kan være av interesse for Selskapet i forbindelse med søknad om ansettelse og registrering av oppdrag.

12. Den ansatte skal i forbindelse med innhenting av oppdrag alltid opptre på en måte som ikke støter noen eller på annen måte er egnet til å skade Selskapets varemerke eller andre kjennetegn. Den ansatte skal for øvrig heller ikke bevisst opptre på en måte som pådrar Selskapet risiko for å handle i strid med gjeldende lover og regler, herunder skatteregler.

13. Den ansatte kan ikke, uten Selskapets forutgående skriftlige samtykke, endre oppdraget for Selskapets regning, eller på annen måte binde Selskapet gjennom løfte, garanti eller lignende, slik at vilkårene for oppdraget endres i forhold til det Selskapet har akseptert, eller går ut over det som følger av preseptorisk eller deklaratorisk rett.

14. PERSONOPPLYSNINGER

15. Ved å registrere en konto hos Selskapet samtykker den ansatte til at Cool Company, Stortingsgata 8, 0161 Oslo, som behandlingsansvarlig i henhold til bestemmelsene i lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) registrerer og behandler personopplysninger om den ansatte, og bekrefter at Selskapet har informert den ansatte om Selskapets databehandling.

Formålet med Selskapets behandling av personopplysninger er å oppfylle Selskapets forpliktelser innenfor rammen av Selskapets tjenester og eventuelt innenfor rammen av inngåtte arbeidsavtaler. Anonymiserte opplysninger eller helt uidentifiserbare opplysninger kan likevel utleveres til eksterne mottakere til bruk for eksempelvis statistiske undersøkelser, bransjeundersøkelser og lignende.

Den ansatte har i henhold til personopplysningsloven § 18 rett til, uten kostnad, å bli informert om

* navn og adresse på den behandlingsansvarlige og dennes eventuelle representant

* hvem som har det daglige ansvaret for å oppfylle den behandlingsansvarliges plikter

* formålet med behandlingen

* beskrivelser av hvilke typer personopplysninger som behandles

* hvor opplysningene er hentet fra

* om personopplysningene vil bli utlevert, og eventuelt hvem som er mottaker

* hvilke opplysninger om den registrerte som behandles

* sikkerhetstiltakene ved behandlingen så langt innsyn ikke svekker sikkerheten

Den ansatte har også, i henhold til personopplysningsloven §§ 27 og 28, rett til å be om retting og sletting av personopplysninger som Selskapet behandler om vedkommende.

Sist endret 26.08.2015