Alminnelige vilkår - bedrifter

Innhold

1. DEFINISJONER
2. AVTALEFORHOLDET OG OPPDRAGET
3. BEKREFTELSE AV OPPDRAG
4. ARBEIDSMILJØ OG HMS
5. VEDERLAG OG BETALINGSBETINGELSER
6. IMMATERIELLE RETTIGHETER
7. VARIGHET
8. FORCE MAJEURE 
9. OVERDRAGELSE
10. MISLIGHOLD
11. KONSEKVENSER VED MISLIGHOLD
12. KONFIDENSIALITET 
13. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER
14. KONKURS MV.
15. LOVVALG OG TVIST
16. ANNET

1. Definisjoner

1.1. EGENANSATT

Privatperson som på eget initiativ inngår en avtale med Cool Company Norge AS (CC) om å utføre et bestemt Oppdrag for kunde, hvor gjennomføringen av oppdraget fasiliteres av CC. Den Egenansatte er tilknyttet CC ved inngått arbeidsavtale.

1.2. KUNDEN

En virksomhet eller privatperson som bestiller et bestemt arbeid fra den Egenansatte, som skal utføres via CC. Arbeidet utføres gjennom et Oppdrag utført av den Egenansatte.

1.3. OPPDRAGSAVTALE

En spesifikasjon og beskrivelse av Oppdraget som skal utføres, som fastsettes mellom Kunden og CC.

1.4. OPPDRAG

Den arbeidsprestasjonen som den Egenansatte skal utføre for Kunden. Den Egenansatte fastsetter pris for Oppdraget.

1.5. RESULTAT

Alt materiale og for øvrig det Resultatet som Egenansatte har utført, utarbeidet eller prestert under Oppdraget.

1.6. ADMINISTRATIVE UTGIFTER

De utgifter knyttet til utførelsen av Oppdraget som CC besørger og dekker, som omfatter:

  • Fakturering
  • Lønnsadministrasjon
  • Administrasjon og innbetaling av skatt og avgifter
  • Utstedelse av arbeidsgiverbevis
  • Forsikringer

3. Bekreftelse av oppdrag 

Ved bekreftelse av oppdrag aksepterer Kunden også at disse Alminnelige Vilkår – Kunder legges til grunn for Oppdraget. Ingen Oppdrag påbegynnes uten at det er inngått en Oppdragsavtale som nærmere regulerer det aktuelle Oppdraget. I Oppdragsavtalen skal det gis en beskrivelse av Oppdragets art, omfang, avtalte vilkår og Oppdragets lengde.

5. Vederlag og betalingsbetingelser

Kunden skal betale det vederlag og dekke de utlegg som fremgår av Oppdragsavtalen.

CC fakturerer Kunden vederlag og eventuelle utlegg løpende i enlighet med Oppdragsavtalen. Dersom den Egenansattes eller CCs kostnader i forbindelse med utførelsen av Oppdraget øker som følge av lovendringer, rentejusteringer eller økte avgifter har CC rett til å kreve en prisjustering tilsvarende det økte kostnadsnivået for Oppdraget og de Administrative utgiftene som knytter seg til utførelsen av Oppdraget.

Hvis Kund ikke betaler til avtalt tid har CC krav på rente av det beløp som er forfalt til betaling, i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven § 1 ).

7. Varighet

Det enkelte oppdrag varer i den periode som fremgår av oppdragsbeskrivelsen.

Avtalen kan sies opp umiddelbart med mindre noe annet er særskilt avtalt.

9. Overdragelse 

Partene kan ikke overdra sine kontraktsforpliktelser til en tredjemann uten at dette er skriftlig avtalt.

11. Konsekvenser ved mislighold

11.1.1 Prisavslag

Hvis det tross forsøk ikke har lykkes CC å avhjelpe en mangel, kan Oppdragsgiver kreve forholdsmessig avslag i kontraktssummen.

11.1.2 Heving

Dersom det foreligger vesentlig mislighold, kan Oppdragsgiver, etter å ha gitt CC skriftlig varsel og rimelig frist til å bringe forholdet i orden, heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

11.1.3 Erstatning

Oppdragsgiver kan kreve erstattet direkte tap som følger av mislighold iht. punkt 10, med mindre CC godtgjør at misligholdet eller årsaken til misligholdet ikke skyldes CC.

11.1.4 Erstatningsbegrensning

Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves. Som indirekte tap regnes tap som nevnt i kjøpslovens § 67 andre ledd.

Samlet erstatning i avtaleperioden er begrenset til et beløp som tilsvarer kontraktssummen ekskl. merverdiavgift eller et avtalt estimat for oppdraget.

13. Behandling av personopplysninger

Hver av partene anses som behandlingsansvarlig for de personopplysninger som behandles i forbindelse med denne avtalen. Begge parter har følgelig et selvstendig ansvar for å sørge for at all behandling av personopplysninger skjer i henhold til gjeldende personopplysningslov.

Nærmere informasjon om CCs behandling av personopplysninger fremgår for øvrig av selskapets politikk for hjemmesider.

15. Lovvalg og tvist

Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett.

Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen, skal tvisten først søkes løst gjennom forhandlinger.

Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandlinger, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved voldgift i Norge i henhold til lov av 14. mai 2004 nr. 25 om voldgift (voldgiftsloven). Voldgiftsretten skal settes med en voldgiftsdommer, og voldgiftsstedet skal være Oslo.

 

2. Avtaleforholdet og oppdraget

CC har avtaler med personer som i forbindelse med dette avtaleforholdet kalles Egenansatte. Når CC bekrefter et Oppdrag ved inngåelse av en Oppdragsavtale om levering av tjenester til Kunden, vil den Egenansatte levere Oppdraget som fremgår av Oppdragsavtalen på vegne av CC.

Disse vilkårene regulerer det forretningsmessige og rettslige avtaleforholdet mellom partene. Den nærmere beskrivelse av Oppdraget fremgår av Oppdragsavtalen mellom CC og Kunden. Dersom det er motstridende bestemmelser i Oppdragsavtalen og Alminnelige vilkår – Kunder, gjelder bestemmelsene i Oppdragsavtalen.

CC vil bare akseptere Oppdrag som ligger under CCs forsikringsdekning, og der Kunden sikrer at den Egenansattes arbeidsmiljø er fullt ut forsvarlig.

Kunden skal ved forespørsel fra CC gi utfyllende informasjon om de arbeidsoppgaver som skal utføres, Oppdragets varighet, arbeidstider, gjeldende tariffavtaler, lokale avtaler og andre omstendigheter av betydning for utførelsen av Oppdraget.

Kunden skal også utforme en arbeidsbeskrivelse, som skal oversendes den Egenansatte i forkant av Oppdraget. I den grad dette er mulig.

4. Arbeidsmiljø og HMS

CC har ansvar for å gi den Egenansatte informasjon om generell risiko i den aktuelle bransjen Oppdraget skal utføres for.

Kunden er ansvarlig for å sikre at den Egenansatte har de kvalifikasjonene som kreves for å utføre det aktuelle Oppdraget. Kunden er ansvarlig for at arbeidsforholdene på arbeidsstedet er i overensstemmelse med arbeidsmiljølovens bestemmelser og at den Egenansatte sikres et fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø. Kunden er videre ansvarlig for å besørge alt nødvendig utstyr og beskyttelsesutrustning, og skal sikre at forholdene legges til rette for at den Egenansatte kan utføre det avtalte arbeid. Den Egenansatte skal ikke utføre arbeid for Kunden uten at disse forutsetninger er oppfylt.

Kunden skal informere, gi opplæring og kontrollere den Egenansatte på samme måte som Kunden ville gjort overfor egne ansatte. Den Egenansatte skal også for øvrig behandles på tilsvarende måte som Kundens egne ansatte. Den Egenansatte skal være omfattet av Kundens vernetjeneste, og Kunden skal blant annet sikre at den Egenansatte får informasjon om hvem som er verneombud hos Kunden.

Den Egenansatte skal tilpasse seg og etterleve Kundens sikkerhetsinstrukser, arbeidsreglement, HMS – regler og andre bestemmelser som gjelder Kundens egne ansatte og/eller er nødvendig for en sikker og trygg gjennomføring av Oppdraget.

Kunden har ansvar for å sikre at den Egenansattes arbeidstid til enhver tid er innenfor Arbeidsmiljølovens grenser.

CC skal ved behov gis tilgang til Kundens virksomhet for kartlegging av arbeidsmiljøet og skal gis anledning til å kontakte Kundens vernetjeneste.

6. Immaterielle rettigheter

Eiendomsrett, opphavsrett og andre relevante materielle og immaterielle rettigheter til oppdragets resultater tilfaller Kund når betaling er skjedd, med mindre annet er særskilt avtalt eller følger av ufravikelig lov.

CC beholder rettighetene til egne verktøy og metodegrunnlag. Begge parter kan også utnytte generell kunnskap (know-how) som ikke er taushetsbelagt som de har tilegnet seg i forbindelse med oppdraget.

8. Force Majeure

Dersom det inntreffer en hendelse som en av partene ikke med rimelighet kunne ha forutsett (force majeur), og som hindrer eller vesentlig fordyrer gjennomføringen av Oppdraget, kan Oppdraget utsettes. Parten som blir forhindret av en slik hendelse vil ikke være økonomisk ansvarlig for tapet som kan oppstå.

Ved force majeur skal den andre parten underrettes umiddelbart.

Dersom Oppdraget blir utsatt i mer enn tre måneder skal Oppdraget opphøre, med mindre partene avtaler noe annet. Om Oppdraget opphører, har CC rett til erstatning for tap knyttet til allerede utført arbeid av den Egenansatte.

10. Mislighold

Kunden har instruksjonsrett overfor den Egenansatte, og CC er ikke ansvarlig for arbeidsresultat eller annet direkte eller indirekte formuestap som følge av den Egenansattes feil eller forsømmelser.

Det foreligger mislighold fra CCs side hvis selskapets ytelse ikke er i samsvar med de funksjoner, krav og frister som er avtalt i Oppdragsavtalen. Det foreligger likevel ikke mislighold hvis situasjonen skyldes Kundens forhold eller force majeure, se punkt 8.

Kunden skal reklamere skriftlig til CC uten ugrunnet opphold etter at misligholdet er oppdaget eller burde vært oppdaget. Dersom det avdekkes mislighold etter at Oppdraget er avsluttet må reklamasjon skje senest innen 7 dager etter avslutning av Oppdraget.

Reklamasjonen skal inneholde en tydelig angivelse av det anførte misligholdet, og omfanget av det.

Dersom det foreligger mislighold, skal CC påbegynne og gjennomføre arbeidet med å avhjelpe misligholdet uten ugrunnet opphold, ved utbedring, omlevering eller tilleggslevering uten ekstra kostnad for Kund.

12. Konfidensialitet

Informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med avtalen og gjennomføringen av avtalen, skal behandles konfidensielt og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra den annen part. 

14. Konkurs MV.

14.1 Samtliga meddelanden under dessa All­männa Villkor ska ske genom bud, rekom­menderat brev, eller E-post till par­ternas överenskomna adresser.

14.2 Meddelande ska anses ha kommit motta­garen tillhanda:

a) om avlämnat med bud: vid över­lämnan­det;

b) om avsänt med rekommenderat brev: två dagar efter avlämnande för postbe­fordran; och

c) om avsänt med E-­post: vid avsändandet om mottagande behörigen bekräftats.

16. Annet

Partene har rett til å informere på sine nettsider eller i andre representasjoner at partene samarbeider om Oppdrag.

CC forbeholder seg retten til å endre disse Alminnelige vilkår uten samtykke fra Kunden.

Sist endret 31. juli 2019