Cool Company bruker cookies for at nettstedet skal fungere på en god måte for deg og skreddersy din opplevelse av våre digitale tjenester. Ved å surfe videre godkjenner du bruk av cookies. Hvis du vil vite mer eller deaktivere cookies les mer i vår cookie informasjon -

OKLes mer

Alminnelige vilkår – Bedrifter

1. AVTALEFORHOLDET OG OPPDRAGET

Cool Company Norge AS (CC) har inngått oppdragsavtale om levering av tjenester til oppdragsgiver (Oppdragsgiver). Den nærmere beskrivelse av oppdraget fremgår av oppdragsbeskrivelse mellom CC og Oppdragsgiver. Oppdragsbeskrivelsen reguleres av de bestemmelser som fremgår av dette dokumentet (Alminnelige vilkår – Kunde). Dersom det er motstridende bestemmelser i oppdragsbeskrivelsen og Alminnelige vilkår – Kunde, gjelder bestemmelsene i oppdragsbeskrivelsen.

CC ansetter en eller flere personer (Egenansatte) som på vegne av CC skal levere oppdraget som fremgår av oppdragsavtalen/oppdragsbeskrivelsen.

2. VARIGHET

Det enkelte oppdrag varer i den periode som fremgår av oppdragsbeskrivelsen.

Avtalen kan sies opp umiddelbart med mindre noe annet er særskilt avtalt.

3. VEDERLAG OG BETALINGSBETINGELSER

Oppdragsgiver skal betale det vederlag og dekke de utlegg som fremgår av oppdragsavtalen.

CC fakturerer Oppdragsgiver vederlag og eventuelle utlegg løpende eller etter nærmere avtale mellom partene.

Hvis Oppdragsgiver ikke betaler til avtalt tid har CC krav på rente av det beløp som er forfalt til betaling, i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven § 1 ).

4. IMMATERIELLE RETTIGHETER

Eiendomsrett, opphavsrett og andre relevante materielle og immaterielle rettigheter til oppdragets resultater tilfaller Oppdragsgiver når betaling er skjedd, med mindre annet er særskilt avtalt eller følger av ufravikelig lov.

CC beholder rettighetene til egne verktøy og metodegrunnlag. Begge parter kan også utnytte generell kunnskap (know-how) som ikke er taushetsbelagt som de har tilegnet seg i forbindelse med oppdraget.

5. MISLIGHOLD

Det foreligger mislighold fra CCs side hvis ytelsen ikke er i samsvar med de funksjoner, krav og frister som er avtalt.

Det foreligger likevel ikke mislighold hvis situasjonen skyldes Oppdragsgivers forhold eller force majeure.

Oppdragsgiver skal reklamere skriftlig uten ugrunnet opphold etter at misligholdet er oppdaget eller burde vært oppdaget.

CC skal påbegynne og gjennomføre arbeidet med å avhjelpe misligholdet uten ugrunnet opphold, ved utbedring, omlevering eller tilleggslevering uten ekstra kostnad for Oppdragsgiver.

6. KONSEKVENSER VED MISLIGHOLD

6.1.1 Prisavslag

Hvis det tross forsøk ikke har lykkes CC å avhjelpe en mangel, kan Oppdragsgiver kreve forholdsmessig avslag i kontraktssummen .

6.1.2 Heving

Dersom det foreligger vesentlig mislighold, kan Oppdragsgiver etter å ha gitt CC skriftlig varsel og rimelig frist til å bringe forholdet i orden heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

6.1.3 Erstatning

Oppdragsgiver kan kreve erstattet direkte tap som følger av mislighold iht. punkt 5, med mindre CC godtgjør at misligholdet eller årsaken til misligholdet ikke skyldes CC.

6.1.4 Erstatningsbegrensning

Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves. Som indirekte tap regnes tap som nevnt i kjøpslovens § 67 andre ledd.

Samlet erstatning i avtaleperioden er begrenset til et beløp som tilsvarer kontraktssummen ekskl. merverdiavgift eller et avtalt estimat for oppdraget.

7. KONFIDENSIALITET

Informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med avtalen og gjennomføringen av avtalen, skal behandles konfidensielt og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra den annen part.

8. KONKURS MV.

Hvis det i forbindelse med en av partenes virksomhet åpnes gjeldsforhandlinger, akkord eller konkurs, eller annen form for kreditorstyring gjør seg gjeldende, har den annen part rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning, såfremt ikke annet følger av ufravikelig lov.

9. LOVVALG OG TVIST

Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett.

Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen, skal tvisten først søkes løst gjennom forhandlinger.

Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandlinger, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved voldgift i Norge i henhold til lov av 14. mai 2004 nr. 25 om voldgift (voldgiftsloven). Voldgiftsretten skal settes med en voldgiftsdommer, og voldgiftsstedet skal være Oslo.

Sist endret 26.08.2015